GARNET (TSR-042)

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel GARNET (TSR-042)
Lang titel Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer.
Overordnede formål

Forsøget er opdelt i 3 dele. Rigshospitalet deltager kun i del 2B, ekspansionskohorte:

 • Del 1: Vurdere sikkerheden af TSR-042
 • Del 2A: Vurdere sikkerheden af TSR-042 i forskellige doser og med forskellige tidsplaner
 • Del 2B: Vurdere TSR-042 evne til at reducere størrelsen af kræftsvulster
Undersøgelsesdesign

Et multicenter, ikke-blindet, fase 1 studie

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Responsvarighed
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier

Nedenstående inklusionskriterier gælder for studiets del 2B. RH inkluderer kun patienter med endometrie cancer.

 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokal fremskreden og/eller metatstatisk endometrie cancer med bekræftet progression under standard behandling, eller intolerance over for standard behandling
 • MSI-H (microsatellite instability high) eller MSS (microsatellitestable) endometrie cancer, som har progression efter mindst 1, men ikke mere end 2 linjer (recidiv behandling), hvor af mindst en har være platinbaseret
 • Alle typer af endometrie cancer, undtagen endometrie-sarkomer
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Målbar sygdom RECIST 1.1.
 • Tilgængelig biopsi af tumorvæv
 • PS ≤ 1
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2
 • Ukontrolleret CNS metastasering. Deltagere, der har en anemnese med asymptomatiske CNS metastaser, kan godt inkluderes
 • Aktiv sekundær malignitet, som har krævet behandling inden for de sidste 2 år (hudkræft undtaget)
 • Alvorlig infektion
 • Behandling med systematisk immunsupprimerende medicin eller kortikosteroid behandling inden for 7 dage op til opstart af fordøgsbehandling
 • Kendt med HIV
 • Aktiv hepatitis B eller C infektion
 • Forsøgsbehandling inden for 28 dage op til opstart i studiets forsøgsbehandling
 • Nogen form for anti-cancer behandling inkl. kemoterapi, stråleterapi og immunoterapi inden for 3 uger op til opstart i studiets forsøgsbehandling
 • Komplikationer eller bivirkninger efter enhver form for kirugisk indgreb
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 14 dage op til opstart i studiets forsøgsbehandling
 • Kendt overfølsomhed overfor nogle af komponenterne i TSR-042
 • Kendt aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de sidste 2 år
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom
 • Persistirende toksicitet > grad 1 fra tidligere behandlinger
Behandling

Forsøget er opdelt i 3 dele. Rigshospitalet deltager kun i del 2B, ekspansionskohorte (for yderligere specifikationer om andre dele af studiet, se protokol)
Del 2B: Patienter vil blive behandlet med TSR-042 doser baseret på data fra del 1 og 2A. Hvis doserne i del 2A vurderes sikre, vil patienter behandles med 500 mg TSR-042, de første 4 doser på dag 1 hver 3. uge, de vil derefter behandles med 1000 mg TSR-042 på dag 1 hver 6. uge resten af studiet.

Planlagt antal patienter

Total 130, heraf 3-5 på RH (kun endometrie cancer).

Startdato 2017-12-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-000320-26

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02715284

Diverse

Sponsor: Tesaro, Inc.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter