GCT1042-01

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet, Modermærkekræft
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel GCT1042-01
Lang titel First-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden og antitumoraktiviteten af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer
Overordnede formål

At bestemme den optimale dosis af GEN1042 (dosiseskalering) samt undersøge effekt og sikkerhed af den optimale dosis alene eller kombineret med pembrolizumab og evt. kemoterapi (dosisekspansion) ved behandling af patienter med solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, ublindet, first-in-human fase 1/2 forsøg

Primære endpoints
 • Dosis-limiterende toksiciteter
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Anti-drug antistoffer
Inklusionskriterier

Dosiseskalering og dosisekspansion (monoterapi):

 • Patienter med non-CNS solide tumorer, som er metastatistiske eller ikke-resekterbare, og hvor der ikke findes en standardbehandling
 • Verificeret diagnose med fremskreden, metastatistik, refraktær og/eller tilbagefald af melanom, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) eller tyktarmskræft, hvor der ikke findes en standardbehandling

Dosisekspansion (kombinationsterapi):

 • Patienter med ikke-resekterbar stadie III eller stadie IV melanom, som ikke tidligere har fået systemisk anticancer behandling mod ikke-resekterbar eller metastatisk sygdom (eksklusiv primær okkulær eller mucosal melanom)
 • Patienter med stadie IV metastatisk eller tilbagefald af NSCLC, som ikke tidligere har fået systemisk anticancer behandling og ikke har en betydende mutation
 • Patienter med tilbagefald af eller metastatisk hoved-halskræft, som ikke tidligere har fået systemisk behandling i tilbagefalds-/metastatisk setting
 • Patienter med verificeret metastatisk bugspytkirtelkræft, som ikke tidligere har fået strålebehandling, operation, kemoterapi eller anden forsøgsbehandling mod metastatisk sygdom

Gældende for alle forsøgsdele:

 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performancestatus 0-1
 • Normal eller adækvat lever-, nyre-, hjerte- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier

Dosiseskalering og dosisekspansion (monoterapi):

 • Behandling med en anti-cancer agent inden for 21 dage eller 5 halveringstider (hvad end der er kortest) før GEN1042 administrering
 • Strålebehandling inden for 14 dage før første GEN1042 administrering
 • Toksiciteter fra tidligere anti-cancer behandlinger

Dosisekspansion (kombinationsterapi):

 • Modtaget systemisk cytotoksisk kemoterapi, biologisk behandling eller gennemgået større operation inden for 3 uger eller minimum 5 halveringstider (hvad end der er kortest) før første dosis af forsøgsbehandlingen
 • Strålebehandling inden for 14 dage før opstart af forsøget eller modtaget strålebehandling > 30 Gy mod lungerne inden for 6 måneder før første dosis af forsøgsmedicinen

Gældende for alle forsøgsdele:

 • Aktiv, kendt eller formodet autoimmun sygdom
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis, som kræver steroidbehandling, eller nuværende pneumonitis
 • Anamnese med ≥ Grad 3 allergisk reaktion mod monoklonal antistofbehandling
 • Andre forhold, som kræver systemisk behandling med enten kortikosteroider (> 10 mg daglig prednison ækvivalent) eller andre immunsuppressive medikamenter inden for 14 dage op til første behandling i forsøget
Behandling

Dosiseskalering:
Stigende doser af GEN1042 administreres i.v. hver 3. eller 6. uge (afhængigt af kræfttype)

Dosisekspansion (med eller uden pembrolizumab og med eller uden kemoterapi):
GEN1042 og evt. pembrolizumab administreres i.v. hver 3. eller 6. uge (afhængigt af kræfttype)
Afhængigt af kræfttypen tilføjes kemoterapi muligvis til behandlingen

Planlagt antal patienter

Ca. 647 patienter i alt, heraf 41 deltagere i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT: 2018-003716-47

Clinicaltrials.gov: NCT04083599

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Resumé for patienter