GCT1046-05

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel GCT1046-05
Lang titel Et eksplorativt, multicenter, ikke-blindet fase 2-forsøg til bestemmelse af sikkerheden og den foreløbige kliniske aktivitet af GEN1046 i kombination med kræftmedicin hos forsøgspersoner med fremskreden endometriecancer
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden og den foreløbige kliniske aktivitet af GEN1046 kombineret med pembrolizumab som behandling til patienter med fremskreden endometriecancer

Undersøgelsesdesign

Multicenter, ikke-blindet fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Bivirkninger
 • Abnorme laboratorieværdier
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret fremskreden (ikke-resektabel, recidiverende, og/eller metastatisk) endometriecancer som ikke kan kureres og hvor standard 1. linje behandling ikke har virket (OBS: sarkomer, carcinosarkomer og mesenkymal endometriecancer ekskluderes)
 • Tilgængelig arkiveret tumorvævsprøve eller en frisk biopsi
 • Tilgængelig dokumentation for dMMR/MSI-H status 
 • Progression under eller efter minimum én (maksimalt to) tidligere linje(r) systemisk kemoterapi mod ikke-resektabel og/eller metastatisk endometriecancer, hvor minimum én behandling var platinum-baseret behandling (medmindre patienten er uegnet til at modtage eller er intolerant overfor platinum)
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1 inden for 7 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion

Specifikke kriterier for kohorte A:

 • Behandlingsnaiv for checkpoint-inhibitorer, herunder PD-1 eller PD-L1 inhibitorer eller andre immuncheckpoint-inhibitorer (fx anti-CTLA-4, anti-LAG3, anti-TIGIT)

Specifikke kriterier for kohorte B:

 • Modtaget og haft progression under eller efter behandling med en PD-1/PD-L1 inhibitor alene eller i kombination
 • Varighed af behandling med checkpoint-inhibitorer og bedste absolutte respons er kendt, og patienten har modtaget minimum 2 serier med checkpoint-inhibitorer
Eksklusionskriterier
 • Carcinosarkom, malign blandet Müllerian tumor, endometriel leiomyosarkom eller endometriel stromal sarkom
 • Anden samtidig, ukontrolleret sygdom (se protokol for deltaljer)
 • Modtaget en eller flere af følgende behandlinger inden for de specificerede tidsrammer:
  • Tidligere behandling med antitumor vaccine eller autolog celleimmunterapi
  • Strålebehandling inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen (undtagen palliativ strålebehandling mod knoglelæsioner afsluttet senest 7 dage op til opstart af forsøgsmedicinen)
  • Anti-cancer behandling, inklusiv forsøgsvacciner inden for 28 dage eller 5 halveringstider (hvad end der er kortest) op til første dosis af forsøgsmedicinen eller nuværende deltagelse i et andet interventionsforsøg
  • Tidligere behandling med levende svækkede vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
  • Modtaget granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) eller granulocyt-makrofag-kolonistimulerende faktor (GM-CSF) inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Nyligt identificerede eller kendte, ustabile eller symptomatiske CNS metastaser
 • Anden nuværende malign sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Kendt allergi, hypersensitivitet eller intolerance overfor GEN1046, pembrolizumab eller deres indholdsstoffer
 • Allogen vævs-/organtransplantation
 • Andre forhold som kan påvirke patientens risiko i forsøget, eller som kan påvirke forsøgets resultater
 • Større operation inden for 28 dage op til screening
 • Anamnese med HIV
 • Anamnese med eller positiv serologisk test for hepatitis B virus eller kendt aktiv infektion med hepatitis C virus
 • Nuværende pneumonitis
 • Anamnese med leversygdom

Specifikke eksklusionskriterier for kohorte A:

 • Tidligere behandling med immuncheckpoint-inhibitorer (fx anti-PD-1/anti-PD-L1, anti-CTLA-4, anti-LAG3, anti-TIGIT) eller agenter rettet mod costimulatoriske T-cellereceptorer (fx 4-1BB, OX40)

Specifikke eksklusionskriterier for kohorte B:

 • Anamnese med ≥ grad 3 immunrelaterede bivirkninger som førte til ophør af tidligere immunterapi
 • Behandling med enhver af følgende:
  • Immuncheckpoint-inhibitorer andre end anti-PD-1/anti-PD-L1 (fx anti-CTLA-4, anti-LAG3, anti-TIGIT) eller agenter målrettet costimulatoriske T-cellereceptorer (fx 4-1BB, OX40)
  • PD-1/PD-L1 antistoffer inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
Behandling

Korhorte A og kohorte B:
100 mg GEN1046 og 200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 80 patienter (40 patienter i kohorte A og 40 patienter i kohorte B)

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-502453-33-00

Clinicaltrials.gov: NCT06046274

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-06-30
Resumé for patienter