GCT3009-01

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel GCT3009-01
Lang titel Sikkerhed og virkning af GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) ved recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkins lymfom - et "first in human", ikke-blindet fase I/IIa - dosiseskaleringsforsøg med dosisekspansionsgrupper
Overordnede formål

Del I (dosisekskalering): At vurdere sikkerhed, bivirkninger og farmakokinetik ved GEN3009 samt bestemme den maksimalt tolererede dosis af GEN3009

Del II (ekspandering): At undersøge effekten af den maksimalt tolerede dosis af GEN3009 fundet i del I af forsøget

Undersøgelsesdesign

”First-in-human”, ikke-blindet, dosiseskalerende fase I/IIa studie med dosisekspansionskohorter

Primære endpoints

Del I:

 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Alvorlighed og frekvens af bivirkninger
 • Ændringer i laboratorieværdier
 • Ændringer i vitalparametre

Del II:

 • Objektiv responsrate
 • Komplet responsrate
Sekundære endpoints

Del I og del II:

 • Farmakokinetik
 • Incidens af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse

Del I: 

 • Objektiv responsrate

Del II:

 • Alvorlighed og frekvens af bivirkninger
 • Ændringer i laboratorieværdier
 • Ændringer i vitalparametre
Inklusionskriterier

Del I og del II:

 • Histologisk eller cytologisk verificeret recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkins lymfom (B-celle NHL), hvor standardbehandling ikke er tilgængelig, eller hvor patienten ikke er kandidat til standardbehandling
 • Målbar eller aktiv sygdom (se protokol for detaljer)
 • ECOG performancestatus 0-1
 • Adækvate laboratorieværdier (se protokol for detaljer)

Del I:
Én af følgende undertyper af B-celle NHL:

 • DLBCL, de novo eller histologisk transformeret
 • HGBCL
 • PMBCL
 • FL med avanceret symptomatisk sygdom eller med behov for behandling
 • MCL uden leukæmisk manifestation
 • MZL, enten nodal, ekstranodal eller mucosa associeret med behov for behandling
 • SLL med behov for behandling
 • CLL med B-celle tal <100x109/L (100,000/uL) i perifært blod og målbar lymfadenitis og/eller organomegali

Del II:
Én af følgende undertyper af B-celle NHL:

 • DLBCL, de novo eller histologisk transformeret
 • FL med fremskreden symptomatisk sygdom eller med behov for behandling
 • CLL med B-celle tal < 100x109/L (100,000/uL) i perifært blod og målbar lymfadenitis og/eller organomegali
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med CD37-targetterende agent
 • Tidligere allogen hæmatopoietisk stamcelle transplantation (HSCT)
 • Autolog HSCT inden for 3 måneder op til første dosis af GEN3009
 • Anden biologisk anti-cancer behandling, inkl. anti-CD20 terapi, radio-konjugeret eller toksin-konjugeret antistof eller CAR-T celle terapi inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af GEN3009
 • Kemoterapi eller strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Behandling med anden forsøgsmedicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til opstart af dette forsøg
 • Autoimmun sygdom eller anden sygdom, der kræver behandling med høj-dosis immunsupprimerende terapi
 • Modtaget kumulativ dosis af kortikosteroider højere end hvad der svarer til 250 mg predison inden for 2 uger op til forsøgsstart
 • Anden ukontrolleret sygdom (se protokol for detaljer)
 • Toksicitet > grad 1 fra tidligere anti-cancer behandling (undtagen alopeci eller perifer neuropati)
 • Primær CNS lymfom eller kendt CNS involvering
 • Anden nuværende eller tidligere malign sygdom
 • Større operation inden for 4 uger op til screening eller ikke er kommet sig fuldt ud efter operation eller har en planlagt operation i forsøgsperioden
 • Nuværende eller anamnese med hepatitis B eller hepatitis C
 • HIV positiv
Behandling

GEN3009 administreres i.v. i serier af 28 dage:

 • Serie 1-3: én gang om ugen
 • Serie 4-9: én gang hver anden uge
 • Serie 10 til afslutning af forsøget: én gang hver fjerde uge
Planlagt antal patienter

Op til 60 patienter i hvert delforsøg, 19 patienter fra Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2019-002752-16

Sponsorprotokol: GCT3009-01

Diverse

Sponsor: Genmab Holding B.V.

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter