GCT3013-02

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom i form af undertyperne diffust storcellet B-celle lymfom og follikulært lymfom

Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel GCT3013-02
Lang titel Forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af epcoritamab i kombination med andre lægemidler til standardbehandling hos deltagere med B-celle non-Hodgkin lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og tolerabilitet samt præliminær effekt af epcoritamab hos patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom

Undersøgelsesdesign

Et fase 1b/2 åbent, multicenter interventionsstudie

Primære endpoints
 • Dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
 • Præliminær antitumor-aktivitet
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik af epcoritamab
 • Forekomst af antidrug-antistoffer for epcoritamab
 • Responsvarighed
 • Tid til respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Tid indtil næste anti-lymfom behandling
 • Hyppighed og varighed af periode unden fund af minimal residual sygdom (MRD)
 • Hyppighed og alvorlighed af bivirkninger
 • Ændringer i laboratorieværdier
 • Dosisafbrydelser og forsinkelser
Inklusionskriterier
 • Målbar sygdom
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organfunktion
 • CD20-positiv non-Hodgkin lymfom ved sidste tumorbiopsi
 • Diagnosticeret med diffust storcellet lymfom eller follikulært lymfom (for detaljer, se protokol)
Eksklusionskriterier
 • Kemoterapi, strålebehandling eller større kirurgi inden for 4 uger op til første dosis af epcoritamab
 • Tidligere behandling med antistoffer der targeterer CD3 eller CD20
 • CAR-T-cellebehandling inden for 30 dage op til første dosis af epcoritamab
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Anden signifikant, ukontrolleret sygdom der kan påvirke kompliance og kan interferere med studiets resultater
 • CNS-lymfom eller kendt CNS-involvering
 • Hepatitis B eller C
 • Kendt HIV
 • Positiv test for human T-lymfotrop virus type 1 (HTLV-1)
 • Aktiv eller latent tuberkulose
Behandling

Behandlingen opdeles i 5 grupper efter lymfomtype:
Alle grupper modtager epcoritamab i tillæg til følgende anden cancerbehandling. Det er således kun epcoritamab der gives som forsøgsmedicin.
Arm 1: Diffust storcellet B-cellelymfom som ikke tidligere er blevet behandlet: rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednisolon
Arm 2: Recidiveret eller refraktært follikulært lymfom: rituximab og lenalidomid
Arm 3: Follikulært lymfom som ikke tidligere er blevet behandlet: bendamustin og rituximab
Arm 4: Recidiveret eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom som er egnet til stamcelletransplantation: rituximab, cisplatin, cytarabin og dexamethason
Arm 5: Recidiveret eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom som ikke er egnet til stamcelletransplantation på grund af alder, funktionsstatus eller samtidig sygdom: gemcitabin og oxaliplatin

Planlagt antal patienter

Totalt antal patienter 220, heraf 5 i Danmark

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials nr.: NCT04663347
EudraCT nr.: 2020-000845-15

Diverse

Sponsor: Genmarb A/S

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter