GCT3014-01

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel GCT3014-01
Lang titel Et åbent, multicenter-, fase 1/2-forsøg med GEN3014 (Hexabody®-CD38) mod recidiverende eller refraktær myelomatose og andre hæmatologiske maligniteter
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og virkning af GEN3014 (Hexabody®-CD38) ved behandling af myelomatose eller akut myeloid leukæmi

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet, multicenter-, fase I/II forsøg

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet
 • Bivirkninger herunder:
  • Ændringer i laboratorieværdier
  • Ændringer i vitalparametre
  • Ændringer i elektrokardiogram (EKG)
  • Dosisintensitet
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Biomarkører
 • Incidens af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
 • Objektiv responsrate
 • Klinisk benefitrate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Tilgængelig frisk knoglemarvsprøve taget ved screening
 • Performance status 0-2
 • Acceptable laboratorieværdier
 • Ekstra kriterier for RRMM:
  • Dokumenteret multipel myelom med sygdomsprogression efter seneste behandling og opfylder følgende:
   • Tidligere dokumenteret monoklonale plasmaceller i knoglemarven ≥ 10% eller tilstedeværelse af plasmacytom verificeret ved biopsi
   • Målbar sygdom ved baseline defineret som:
   - IgG, IgA, IgD eller IgM myelom: serum M-protein ≥ 5 g/L eller urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer eller
   - Let kæde myelom: serum Ig frie lette kæder (FLC) ≥ 10 mg/dL og abnormal serum Ig kappa/lambda FLC ratio
  • Anti-CD38 mAb-naïve RRMM kohorte: Patienter skal have modtage minimum 3 tidligere behandlingslinjer inkl. en PI og en IMiD eller være dobbelt refraktær til PI og IMiD; eller patienten skal havet modtaget ≥ 2 tidligere behandlingslinjer, hvis en af dem inkluderer en kombination af PI og IMiD. Patienter må ikke tidligere have fået behandling med anti-CD38 antistoffer.
  • Anti-CD38 mAb-behandlet RRMM kohorte: Patienter skal have modtaget minimum 2 tidligere behandlingslinjer og har ophørt behandling med daratumumab eller isatuximab senest 4 uger op til første dosis af GEN3014. Patienter må ikke have modtaget andre anti-CD38 antistoffer end dar≥atumumab eller isatuximab.
  • Kalium niveau ≥ 3,0 mEq/L (≥3,0 mmol/L); eller serum calcium ≤ 14,0 mg/dL (≤ 3,5 mmol/L)
 • Ekstra kriterier for R/R akut myeloid leukæmi (AML):
  • Recidiverende eller refraktær AML (de novo eller sekundær undtagen akut promyelocyt leukæmi (APL)); eller ingen tidligere behandling og ikke egnet til at modtage standardbehandling
  • Recidiverende AML og har modtaget minimum 2 tidligere behandlingslinjer for AML undtagen hydroxyurea
  • Refraktær AML og har modtaget minimum én tidligere behandlingslinje undtagen hydroxyurea
  • Forventet levetid ≥ 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med anti-CD38 antistoffer (undtagen daratumumab eller isatuximab)
 • Behandling med en anti-cancer agent, kemoterapi, stråleterapi eller større kirurgi inden for 2 uger op til først dosis af GEN3014
 • Anden forsøgsbehandling inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af GEN3014
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inklusiv:
  • Myokardieinfarkt inden for 1 år op til første dosis af GEN3014
  • Ustabil eller ukontrolleret sygdom relateret til eller som påvirker hjertefunktion (fx ustabil angina, hjerteinsufficiens NYHA III-IV, kardiel arytmi eller klinisk signifikant abnormt EKG)
  • QT interval ˃ 480 msec. ved screening
 • Toksicitet fra tidligere anti-cancer terapi > Grad 1 (undtagen alopeci og perifer neuropati)
 • Primær CNS tumor eller CNS involvering
 • Anamnese med eller nuværende hepatitis B eller C
 • HIV positiv
 • Modtager anden forsøgsmedicin
 • Kumulativ dosis af steroider ækvivalent til ≥ 140 mg prednison inden for 2 uger op til første dosis af GEN3014
 • Ekstra kriterier for RRMM:
  • Tidligere allogen stamcelletransplantation
  • Autolog stamcelletransplantation inden for 3 måneder op til første dosis af GEN3014
 • Ekstra kriterier for R/R AML:
  • ˂ 5% blaster i blodet eller knoglemarven ved screening
  • Tidligere autolog stamcelletransplantation
  • Allogen stamcelletransplantation inden for 3 måneder op til første dosis af GEN3014
  • Klinisk signifikant graft-versus-host sygdom (GVHD), der kræver behandling og/eller ≥ grad 2 non-hæmatologisk toksicitet relateret til transplantation
Behandling

Dosiseskalering (Del 1):
Stigende doser (0,6, 2, 4, 8, 16 eller 24 mg/kg) af GEN3014 administreres i.v. i serier af 28 dage

Dosisudvidelse (Del 2):
GEN3014 (optimal dosis fra del 1) administreres i.v. i serier af 28 dage 

Planlagt antal patienter

I alt 152 patienter (72 i dosiseskaleringen og 80 i dosisudvidelsen), heraf 11 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-003781-40

Clinicaltrials.gov: NCT04824794

Diverse

Sponsor: Genmab A/S

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Resumé for patienter