GESICA

Sygdom Blærekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GESICA
Lang titel Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft.
Overordnede formål

At undersøge om geriatrisk intervention hos ældre patienter med lokalavanceret eller metastatisk blærekræft øger antallet af patienter, der gennemfører planlagt kemoterapi.

Undersøgelsesdesign

Case-kontrol-studie

Primære endpoints

Antal patienter, der gennemfører planlagt kemoterapi til progression eller afslutning af seks behandlingsserier.

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevese
 • Livskvalitet
 • Ændring i kemoterapibehandling
 • Muskelmasse, muskelstyrke og muskelfunktion
 • Biomarkører for regulering af muskelvæv
 • Sammenhæng mellem fordelingsvolumen og kemoterapirelaterede bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 60 år
 • Histologisk verificeret lokalavanceret eller metastatisk blærekræft uafhængigt af histologi
 • Performance status 0 – 2
 • Opfylder de onkologiske afdelingers kriterier for at modtage 1. linje platinbaseret kemoterapi
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom indenfor de forudgående 5 år fraset basalcellecarcinom eller carcinoma in situ cervicis uteri
 • Kongenitte eller erhvervede fysiske handicaps, der umuliggør fysisk træning
Behandling

Arm 1: Interventionsgruppen (patienter fra onkologisk afdeling, Herlev Hospital)
Patienterne vil ved baseline og efter endt 1. linje kemoterapi få målt:
- Kropssammensætning
- Muskelstyrke
- Muskelfunktion
- Blodprøver
- Geriatrisk intervention

Arm 2: Kontrolgruppen (patienter fra onkologisk afdeling, Rigshospitalet)
Patienterne vil ved baseline og efter endt 1. linje kemoterapi få målt:
- Kropssammensætning
- Muskelstyrke
- Muskelfunktion
- Blodprøver

Planlagt antal patienter

Total: 150

Startdato 2018-04-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

VEK anmeldelses nr.: 60595

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter