Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO)

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO)
Lang titel Et fase 1 og fase 2 åbent, enkelt-armet, to-trins studie til evaluering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og antitumor aktivitet af det bispecifikke antistof ”Glofitamab” i kombination med kemo-immunoterapi til børn og unge voksne med resistent eller recidiveret B-NHL
Overordnede formål

Formålet med studiet er at evaluere sikkerhed, farmakokinetik og behandlingseffekt af Glofitamab (bispecifikt CD20/CD3 antistof) som monoterapi og ved kombination med en standard kemo-immunoterapi med obinutuzumab (CD20 antistof) forbehandling.

Undersøgelsesdesign

Et fase 1 og fase 2 åbent, enkelt-armet, to-trins studie til evaluering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og antitumor aktivitet af Glofitamab.
Første trin er et fase 1 studie til at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af Glofitamab i kombination med kemo-immunoterapi for at identificere den anbefalede dosis til børn af Glofitamab; og evaluere effekten af Glofitamab i kombination med kemo-immunoterapi; samt at bekræfte dosis til børn af obinutuzumab forbehandling.

Andet trin er et fase 2 studie hvor den tolerable dosis ved første trin anvendes samtidig med at studiet udvides med unge voksne.

Primære endpoints
 • Komplet remission (i henhold til internationale kriterier) efter maksimalt 3 behandlingsserier af Glofitamab givet i kombination med kemo-immunoterapi (se neden for).
Sekundære endpoints
 • Forekomst og alvorlighed af bivirkninger (se protokol)
 • Farmakokinetik af Glofitamab ved monoterapi og ved kombination med kemo-immunoterapi.
 • Responsrate, sygdomsfri overlevelse, overlevelse.
 • Patienter der transplanteres efter 3 behandlingsserier.
 • Farmakokinetik af antistofferne Obinutuzumab og Rituximab.
Inklusionskriterier
 • Verificeret CD20-positiv 1. gangs resistent eller recidiveret modent B-NHL.
 • Normal organfunktion (se protokol)
 • Ingen ukontrolleret infektion (se protokol)
 • Funktionsniveau 50% i henhold til Lansky eller Karnofsky
 • Sikker svangerskabsprofylakse (se protokol)
 • Informeret samtykke
 • Desuden i trin 1: Alder 6 mndr til 17.9 år
 • Desuden i trin 2: Alder 6 mndr til 30 år
Eksklusionskriterier
 • Isoleret B-NHL sygdom i centralnervesystemet.
 • Tidligere transplantation.
 • Bivirkninger fra tidligere kemoterapi, transplantation eller anden cancerbehandling (se protokol).
 • Behandlingskrævende autoimmun sygdom.
 • Større operation inden for 28 dage før Obinutuzumab-behandling
 • Amning eller graviditet
 • Deltagelse i andet klinisk forsøg

Desuden i trin A: 

 • Kemo-immunterapi svarende til denne protokol

Desuden i trin B: 

 • Tidligere behandling for resistent eller recidiveret B-NHL
 • Ukontrolleret B-NHL i centralnervesystemet
Behandling

Alle patienter modtager forbehandling med Obinotuzumab intravenøst med 1/10 dosis dag 1 og 9/10 dag 2.
Derefter gives op til 3 Glofitamab + kemo-immunoterapi kure i trin 1; og
Op til 12 Glofitamab + kemo-immunoterapi kure i trin 2.
I trin 1 studiet gennemføres dosisøgning af Glofitamab til den maksimalt tolerable dosis (se protokol).

Kemo-immunoterapi kurene omfatter alle Ifosfamid, Carboplatin og Etoposid. Desuden CD20 antistoffet Rituximab i kur 2 og 3.

Planlagt antal patienter

Trin 1: 10-15 børn (fase 1 forsøget).
Trin 2: Mindst yderligere 30 børn samt 10 voksne i alderen 18-30 år.

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Protokol CO43810 (Roche);
EudraCT nr. 2021-006326-48

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter