Golden gate

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Sygdom, yderligere informationer

Philadelphia-negativ prækursor B-celle akut lymfoblastær leukæmi

Fase Fase 3
Kort titel Golden gate
Lang titel Et fase 3, randomiseret, kontrolleret forsøg med blinatumomab vekslende med lavdosis kemoterapi sammenlignet med standardbehandling for ældre voksne med nyligt diagnosticeret Philadelphia-negativ prækursor B-celle akut lymfoblastær leukæmi med sikkerhedsindkøring
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af blinatumomab kombineret med lavdosis kemoterapi versus standard kemoterapi med HyperCVAD behandling til patienter med Philadelphia-negativ prækursor B-celle akut lymfoblastær leukæmi

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, kontrolleret, fase 3 forsøg

Primære endpoints

Sikkerhedsindkøring:

 • Antal patienter med behandlingsrelaterede bivirkninger

Fase 3:

 • Event-fri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints

Sikkerhedsindkøring:

 • Komplet remissionsrate
 • Minimal restsygdom (MRD) respons
 • Minimal restsygdom (MRD) relapse-fri overlevelse
 • Relaps-fri overlevelse
 • Farmakokinetik

Fase 3:

 • Ændring fra baseline i træthed, kvalme og opkastninger, smerter, fysisk funktion og generel helbredsstatus
 • Komplet remissionsrate
 • Minimal restsygdom (MRD) respons
 • Relapse-fri overlevelse
 • Minimal restsygdom (MRD) relapse-fri overlevelse
 • Antal patienter med behandlingsrelaterede bivirkninger
 • Antal patienter med CD-19 positiv og negativ relaps
 • Rate af sygdomsændring til akut myeloid leukæmi (AML)
 • Lokalisering af relaps
 • Mortalitetsrate hos patienter med komplet remission
 • Antal patienter som får allogen stamcelletransplantation
 • Mortalitetsrate hos patienter med komplet remission efter allogen stamcelletransplantation
 • Relaps-rate efter allogen stamcelletransplantation
 • Tid til forværring af træthed, kvalme og opkastninger, smerter, fysisk funktion og generel helbredsstatus
 • Tid til forbedring af træthed, kvalme og opkastninger, smerter, fysisk funktion og generel helbredsstatus
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 55 år eller alder 40-55 år med minimum én af følgende:
  • Anamnese med grad 3 eller 4 pancreatitis
  • Diabetes mellitus med påvirkning af større organer
  • Alvorlig leversygdom såsom cirrhose stadie 2 med portal hypertension eller anamnese med blødning fra øsofagusvaricer eller ASAT/ALAT > 10xULN
  • BMI ≥ 40 kombineret med relevant komorbiditet såsom metabolisk syndrom
  • Anden alvorlig komorbiditet, som ifølge investigator gør patienten uegnet til administering af standard kemoterapi men egnet til at detalge i forsøget
 • Nyligt diagnosticeret med Philadelphia-negativ B-celle prækursor akut lymfoblastær leukæmi (ALL)
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat nyre- og leverfunktion 
 • LVEF ≥ 50%
Eksklusionskriterier
 • Aktiv CNS leukæmi
 • Klinisk relevant CNS patologi som kræver behandling (fx ustabil epilepsi)
 • Nuværende autoimmun sygdom eller anamnese med autoimmun sygdom med potentiel CNS involvering
 • Kendt HIV-infektion
 • Kendt kronisk eller aktiv hepatitis B eller hepatitis C virus infektion
 • Anamnese med anden malign sygdom inden for de seneste 3 år (se protokol for undtagelser)
 • Tegn på akut eller ukontrolleret kronisk infektion
 • Tidligere kemoterapi mod nyligt diagnosticeret B-celle ALL før opstart af forsøgsbehandlingen med undtagelse af intratekal kemoterapi eller præ-fase kemoterapi
 • Samtidig behandling med anden forsøgsmedicin eller mindre end 30 dage siden afslutning af anden forsøgsbehandling
 • Sensitivitet overfor et af forsøgsmidlerne eller et af deres komponenter
 • Anamnese med eller tegn på anden klinisk signifikant sygdom eller lidelse, som ifølge investigator øger patientens risiko i forsøget, eller som påvirker forsøgets resultater
Behandling

Forsøgsgruppe
Blinatutomab administreres i.v. kontinuerligt i 28 dage via minipumpe efterfulgt af 7 dages pause 
Lavdosis kemoterapi administreres p.o., i.v., s.c., eller IT

Kontrolgruppe
SOC kemoterapi med HyperCVAD (hyperfraktioneret cyklofosfamid, vincristin, adriamycin, dexamethason) 

Planlagt antal patienter

Ca. 274 patienter i alt, heraf 8 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-004498-29

Clinicaltrials.gov: NCT04994717

Andet protokol ID: 20190360

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Resumé for patienter