HER2BIC

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel HER2BIC
Lang titel Et nationalt randomiseret non-inferiority forsøg: billeddiagnostisk- versus hjertebiomarkør-overvågning af HER2-målrettet behandling hos patienter med brystkræft
Overordnede formål

At undersøge om blodprøver med måling af hjertemarkører er lige så godt som billeddiagnostik af hjerte til at overvåge hjertefunktionen under HER2-rettet behandling med trastuzumab og evt. pertuzumab hos patienter med brystkræft

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet nationalt non-inferiority forsøg

Primære endpoints
 • LVEF
Sekundære endpoints
 • Antal behandlingsafbrydelser pga. mistanke om kardiotoksicitet enten baseret på billeddiagnostik eller biomarkører som defineret i protokollen
 • Antal MUGA scanninger/EKKO
 • Kumuleret dosis af trastuzumab og pertuzumab 
 • Andel patienter behandlet for kardiotoksicitet
 • Ændringer i selv-rapporteret helbredsstatus målt ved EQ-5D-5L spørgeskema
 • Korrelatiom mellem strålebehandling og hjertefunktion
Inklusionskriterier
 • Ikke-metastatisk HER2-positiv brystkræft
 • Planlagt standard kemoterapi og HER2-målrettet behandling med trastuzumab +/- pertuzumab
 • Sinusrytme på EKG
 • NT-proBNP < 125 pg/ml
 • Troponin under grænseværdi
 • LVEF > 55% ved MUGA scanning eller EKKO
Eksklusionskriterier
 • Kontraindikationer for kardiel MR
 • Kronisk obstruktiv pulmonær sygdom med FEV1 <80% af forventet
Behandling

Kontrolarm

 • Standard billeddiagnostisk overvågning med EKKO eller MUGA scanning i uge 0, 9, 18, 30 og 48 i behandlingsperioden. Biomarkører tages ved hver kontrol men analyseres først efter forsøgets afslutning 

Eksperimentel arm

 • Biomarkør overvågning med måling af NT-proBNP og cTNT / TNI i uge 0, 9, 18, 30 og 48 i behandlingsperioden. EKKO eller MUGA scanning foretages ved hver kontrol men resultaterne er blindet
Planlagt antal patienter

220 patienter

Startdato 2023-07-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

NCT05406635

Primær investigator Odense Universitetshospital