HERAN 2

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel HERAN 2
Lang titel Heterogen, hypofraktioneret strålebehandling til lokalt-avanceret ikke-småcellet lungekræft
Overordnede formål

At undersøge om heterogen og hypofraktioneret proton strålebehandling kan forbedre overlevelse sammenlignet med standard røntgen strålebehandling hos patienter med lokalt-avanceret ikke-småcellet lungekræft, som ikke er kandidater til standard kemo-strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, muliticenter, ublindet fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse efter 12 måneder
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse 
 • Tid til loko-regionalt recidiv
 • Tid til fjernrecidiv
 • Mønster for recidiv
 • Akut toksicitet ≥ grad 3, der opstår op til 9 måneder efter randomisering
 • Sen toksicitet ≥ grad 3, der opstår senere end 9 måneder efter randomisering
 • Persisterende akut lunge- eller esofagustoksicitet ≥ grad 2 1 måned efter afsluttet strålebehandling
 • Kompliance
 • Hjertetoksicitet vurderet ved ændringer af hjertespecifikke biomarkører 
 • Hospitalsindlæggelser under og op til 6 måneder efter afsluttet strålebehandling
 • Patientrapporterede oplysninger
 • Ændringer i lymfocyttal 
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret inoperabel lokalt-avanceret (stadium IIb-IIIb) ikke-småcellet lungekræft
 • Ikke egnet til kurativ intenderet kemo-strålebehandling
 • Performance status 0 – 2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere strålebehandling mod thorax medmindre der ikke er signifikant overlap mellem nuværende og tidligere strålefelt
 • Ukontrolleret anden malign sygdom
 • Patienter med pacemaker eller metalimplantater i thorax skal vurderes individuelt 
Behandling

Gruppe 1 - standard røntgen strålebehandling

50-66 Gy/24 fraktioner, 5 F/W 

Gruppe 2- forsøgsbehandling med proton strålebehandling

50-66 Gy/24 fraktioner, 5 F/W 

Patienter kan modtage induktionsbehandling med platin-baseret kemoterapi og adjuverende behandling med durvalumab jf. nationale retningslinjer

Planlagt antal patienter

182 patienter

Startdato 2023-03-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT05548504

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter