Heres

Sygdom Spiserørskræft
Fase Fase 2
Kort titel Heres
Lang titel Trastuzumab og standardbehandling med kemo- og immunterapi med pembrolizumab som første linie behandling til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom
Overordnede formål

At undersøge om patienter med planocellulær esofaguscarcinom har gavn af trastuzumab som supplement til standardbehandling samt om en måling af kræftgener i blodet kan anvendes i vurderingen af effekten af behandlingen

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, ikke-blindet fase 2 studie

Primære endpoints
 • 6 timers progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Responsrate jf. iRECIST
 • Responsrate jf. RECIST 1.1
 • 6 måneders absolut overlevelse
 • Median progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse
 • Tid til progression
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Inoperabel lokalt avanceret eller metastatisk planocellulær esofaguscarcinom uegnet til kurativ terapi
 • HER2 positiv defineret som IHC2+ og FISH amplifikationsrate ≥ 2 eller IHC3+
 • Performancestatus ˂ 2
 • Baseline left ventrikulær ejection fraction (LVEF) ˃ 50% malt ved ekkokardiogram eller
 • MultipleGated Acquisition Scan (MUGA)
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion defineret som:
 • Kreatinin clearance ˃ 30 mL/min
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling med non-kurativt intenderet HER2-targetteret medicin.
 • Tidligere neoadjuverende og adjuverende terapier samt palliativ stråleterapi er tilladt.
 • Signifikant medicinsk lidelse, der ikke kan kontrolleret tilstrækkeligt med passende behandling eller som kompromitterer patientens evne til at tåle forsøgsbehandlingen
 • Hjertesvigt (NYHA klasse 3+4); ukontrolleret angina pectoris; ikke-kontrolleret hypertension (systolisk blodtryk ˃ 180 mmHg eller diastolisk blodtryk ˃ 100 mmHg); eller høj-risiko ukontrollerbare arytmier
 • Patienter med alvorlig dyspnø i hvile grundet komplikationer fra avanceret malignintet eller som kræver oxygensupplement
 • Patienter med kendt hypersensitivitet overfor trastuzumab eller andre lægemidler, som indgår i studiet, murine proteiner, eller et af hjælpestofferne
 • Symptomatisk hjernemetastase, som ikke kan kontrolleres med kortikosteroider, eller carcinomatøs meningitis
 • Homozygot eller komponent heterozygot for mere end én genvariant af dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD), som i høj grad nedsætter metabolismen af 5-FU derivater eller plasma uracil ˃ 150 ng/ml kan ikke deltage. Patienter med mindre DPD insufficiens kan deltage, hvis lokale guidelines for administrering af 5-FU følges
 • Anden kræftsygdom (eksklusiv lav-risiko prostatakræft, carcinoma in situ og radikalt opereret lokaliseret planocellulær hudkræft) med klinisk aktivitet inden for de seneste 2 år
 • Anden nuværende kræftbehandling undtagen anti-hormon eller anti-resorptiv behandling af knoglemetastaser
 • Behandling med allopurinol, phenytoin, warfarin tillades ikke. Non-vitamin K orale antikoagulanter og lav-molekylvægt heparin tillades
Behandling

Oxaliplatin og capecitabin (eller to lignende kemoterapeutika efter investigators valg), pembrolizumab og trastuzumab administreres i.v. hver 3. uge

Planlagt antal patienter

Ca. 24 deltagere

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-003415-26

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-12-29