Heres

Sygdom Spiserørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel Heres
Lang titel Trastuzumab og standardbehandling med kemo- og immunterapi med pembrolizumab som første linie behandling til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom
Overordnede formål

At undersøge om patienter med planocellulær esofaguscarcinom har gavn af trastuzumab som supplement til standardbehandling samt om en måling af kræftgener i blodet kan anvendes i vurderingen af effekten af behandlingen

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret fase 2 studie

Primære endpoints
 • 6 måneders progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Responsrate jf. iRECIST
 • Responsrate jf. RECIST 1.1
 • 6 måneders absolut overlevelse
 • Median progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse
 • Tid til progression
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Inoperabel lokalt avanceret eller metastatisk planocellulær esofaguscarcinom uegnet til kurativ terapi
 • HER2 positiv defineret som IHC2+ og FISH amplifikationsrate ≥ 2 eller IHC3+
 • Performance status ˂ 2
 • Baseline LVEF ˃ 50% malt ved EKKO eller MUGA
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion
 • Kreatinin clearance ˃ 30 mL/min
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling med ikke-kurativt intenderet HER2-targetteret medicin
 • Tidligere neoadjuverende og adjuverende behandling samt palliativ strålebehandling er tilladt
 • Signifikant medicinsk sygdom, der ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med adækvat behandling eller som kompromitterer patientens evne til at tåle forsøgsbehandlingen
 • Hjertesvigt (NYHA klasse 3-4); ukontrolleret angina pectoris; ukontrolleret hypertension (systolisk blodtryk ˃ 180 mmHg eller diastolisk blodtryk ˃ 100 mmHg); eller høj-risiko ukontrollerbare arytmier
 • Alvorlig dyspnø i hvile grundet komplikationer fra avanceret malign sygdom eller som kræver iltbehandling
 • Kendt hypersensitivitet overfor trastuzumab eller andre forsøgsmedicin, murine proteiner, eller et af hjælpestofferne
 • Symptomatiske hjernemetastaser, som ikke kan kontrolleres med kortikosteroider, eller carcinomatøs meningitis
 • Homozygot eller compound heterozygot for mere end én genvariant af dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD), som i høj grad nedsætter metabolismen af 5-FU derivater eller plasma uracil ˃ 150 ng/ml. Patienter med mindre DPD insufficiens kan deltage, hvis lokale guidelines for administrering af 5-FU følges
 • Anden kræftsygdom (eksklusiv lav-risiko prostatakræft, carcinoma in situ og radikalt opereret lokaliseret planocellulær hudkræft) med klinisk aktivitet inden for de seneste 2 år
 • Anden nuværende kræftbehandling undtagen antihormon eller antiresorptiv behandling af knoglemetastaser
 • Behandling med allopurinol, phenytoin, warfarin tillades ikke. Non-vitamin K orale antikoagulantia og lav-molekylvægt heparin tillades
Behandling

Oxaliplatin administreres i.v. i serier af 21 dage

Capecitabin administreres p.o. i serier af 21 dage

Pembrolizumab administreres i.v. i serier af 21 dage 

Trastuzumab administreres i.v. i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

24 deltagere

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-003415-26

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-12-29
Resumé for patienter