HERO (NSGO-CTU-HERO)

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel HERO (NSGO-CTU-HERO)
Lang titel Karakterisering af epitelial æggestokkræft patienter i form af homolog rekombination fænotype – et prospektivt observationsstudie
Overordnede formål

At karakterisere en stor gruppe af patienter med nydiagnosticeret fremskreden ovariecancer i stadium III-IV, som skal have 1. linje kemoterapi, i forhold til homolog rekombination mangel (HRD) og BRCA1/2 mutations status

Undersøgelsesdesign

Prospektivt multicenter observationsstudie

Primære endpoints
 • Frekvens af kirurgisk resektion
Sekundære endpoints
 • 1. anti-cancer behandling inkl. behandlings effekt
 • Restsygdom efter primær cytoreduktiv kirugi
 • Absolut responsrate
 • BRCA1/2 og HRD status
 • Antal patienter som modtager vedligeholdelsesbehandling
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Nyligt diagnosticeret histologisk verificeret fremskreden ovariecancer (FIGO stadie III-IV):
  • High-grade serøs ovariecancer eller
  • High-grade endometroid ovariecancer eller
  • Anden histologi med kendt BRCA1/2 mutation
 • Egnet til platinum-baseret dublet kemoterapi
 • Samtykke til afgivelse af arkiveret tumorvævsprøve
Eksklusionskriterier
 • Non-epitelial ovariecancer, borderline ovarie-tumor, low-grade epitelial tumor eller mucinøs histologi
 • Sygdom i tidligt stadie (FIGO stadie I-II)
 • Andre maligne sygdomme medmindre disse er kurativt behandlet og uden tegn på sygdom de seneste 5 år, med undtagelse af adækvat behandlet ikke-melanom hudkræft, kurativ behandlet carcimoma in situ cervix, duktal carcinoma in situ eller endometriecancer stadium 1, grad 1
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie. Patienter får standardbehandling. Der indsamles tumorvæv samt patientdata.

Planlagt antal patienter

300 patienter

Startdato 2023-03-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05574673

Primær investigator Rigshospitalet