Hovon 164

Sygdom Hodgkin Lymfom (HL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 2
Kort titel Hovon 164
Lang titel Behandling med tislelizumab plus gemcitabin og cisplatin til patienter med Hodgkin-lymfom med utilstrækkelig respons på tidligere behandling, eller hvor sygdommen er vendt tilbage, efterfulgt af tislelizumab-konsolidering hos patienter, som er i metabolisk komplet remission (TIGERR-HL). Et åbent fase II studie
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af tislelizumab i kombination med kemoterapi (gemcitabin og cisplatin) efterfulgt af tislelizumab monoterapi ved behandling af patienter med recidiverende/refraktær Hodgkin lymfom

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse efter 2 år
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Bivirkninger ved kombinationsbehandling med tislelizumab og kemoterapi
 • Bivirkninger ved konsolideringsterapi med tislelizumab
 • Event-fri overlevelse 
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret klassisk Hodgkin lymfom
 • Primær refraktær til 1. linje kemoterapi eller første relaps efter polykemoterapeutisk regimen
 • Målbar sygdom jf. Lugano kriterier 2014
 • Performance status ≤ 1
 • Ingen større organ-dysfunktion medmindre det er relateret til Hodgkin lymfom
 • Adækvat knoglemarvsfunktion
 • Tilstrækkelig bedring af bivirkninger fra 1. linje behandling
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med en PD-1 eller PDL-1 inhibitor
 • Behandling med anden forsøgsmedicin indenfor 5 halveringstider eller 4 uger, hvad end der er længst, op til opstart af forsøgsbehandling
 • Myelosupprimeret kemoterapi eller biologisk behandling inden for 5 halveringstider eller 4 uger, hvad end der er længst, op til opstart af forsøgsbehandling
 • Behandling med steroider i en dosis af 25 mg/dag eller mere inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller solid organtransplantation
 • Perifer neuropati > grad 2
 • Aktiv autoimmun sygdom eller anamnese med en autoimmun sygdom, hvor der er risiko for relaps (se protokol for undtagelser)
 • Sygdom, der kræver behandling med systemiske kortikosteroider (> 10 mg/dag prednison eller tilsvarende) eller anden immunsupprimeret medicin inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandlingen (se protokol for undtagelser)
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom, non-infektiøs pneumonitis eller ukontrollerede sygdomme inklusiv pulmonal fibrose eller akut lungesygdom
 • Kendt cerebral eller meningeal sygdom, inklusiv tegn eller symptomer på progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Anamnese med anden primær malign sygdom inden for de seneste 2 år (undtagen non-melanom hudkræft, komplet resekteret melanom TNMpT1 og carcinoma in situ i livmoderhalsen)
 • Aktiv systemisk viral, bakteriel eller svampeinfektion, som kræver behandling med antibiotika inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Aktiv HIV, hepatitis B eller hepatitis C infektion
 • Alvorlig og/eller ukontrolleret kardiovaskulær sygdom, som kan påvirke patients deltagelse i forsøget
 • Anamnese med cerebrovaskulær hændelse inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Modtaget levende vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Anamnese med alvorlig hypersensitivitet over for kimeriske eller humaniserede antistoffer eller platinum-baserede komponenter
 • Samtidig deltagelse i et anden forsøg, hvor der indgår medicinske produkter
Behandling

Kombinationsterapi (4 serier)
200 mg tislelizumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier á 21 dage

75 mg/m2 cisplatin administreres i.v. på dag 1 i 4 serier á 21 dage

1000 mg/m2 gemcitabin administreres i.v. på dag 1 og 8 i 4 serier á 21 dage

Konsolideringsterapi (13 serier)
200 mg tislelizumab administreres i.v. på dag 1 i 13 serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 75 patienter, heraf 10-20 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-502225-17

Clinicaltrials.gov: NCT05502250

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2023-03-23
Resumé for patienter