HOVON159 CLL (REVEAL)

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel HOVON159 CLL (REVEAL)
Lang titel Et åbent fase 2-forsøg på flere centre af venetoclax i kombination med acalabrutinib hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, som har tilbagefald efter tidligere første behandling med venetoclax i kombination med et antiCD20 monoklonalt antistof
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af acalabrutinib i kombination med venetoclax som behandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, som har fået recidiv efter behandling med venetoclax kombineret med et antiCD20 monoklonalt antistof

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Ikke-detekterbar minimal restsygdom (uMRD) i knoglemarven efter 26 behandlingsserier
Sekundære endpoints
 • Dybde af minimal restsygdom i knoglemarven efter 13 og 26 behandlingsserier
 • Dybde af minimal restsygdom i perifært blod efter 8, 10, 13, 16, 19, 22 og 26 behandlingsserier samt hver 3.-6. måned herefter
 • Absolut responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Eventfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Behandlingsfri interval
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytær lymfom (SLL), som kræver behandling efter minimum partial respons som bedste respons efter 1. linje behandling med venetoclax-rituximab i HOVON 140/GAIA eller behandling med venetoclax-obinutuzumab i HOVON 139/GIVE eller HOVON 140/GAIA studierne
 • Performance status 0-3
 • Adækvat knoglemarvs, nyre og leverfunktion
 • Negativ serologisk test for hepatitis B virus og hepatitis C virus. Patienter, som er positive for anti-hepatitis B core antistof eller hepatitis C antistof, kan inkluderes, hvis de har en negativ PCR test senest 6 uger før inklusion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med BTK-inhibitor
 • Tidligere behandling med venetoclax (undtagen 1. linje behandling)
 • Anden behandling undtagen kemo-/immunterapi som allerede er godkendt som behandling af relaps efter 1.linje venetoclax
 • Transformation af CLL (Richter’s transformation)
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Anden malign sygdom som kræver systemisk behandling eller som ikke er behandlet med kurativ intention eller med tegn på progression efter kurativ behandling
 • Kendt allergi overfor xanthin oxidase inhibitorer og/eller rasburicase
 • Anamnese med hypersensitivitet eller anafylaksi til ethvert af forsøgsmedikamenterne (inklusive aktive stoffer eller hjælpestoffer)
 • Aktiv blødning eller anamnese med blødningsdiatese (fx hæmofili eller von Willebrand sygdom)
 • Aktiv svampe-, bakteriel eller viral infektion, som kræver systemisk behandling
 • Anden samtidig alvorlig og/eller ukontrolleret medicinsk lidelse
 • HIV-positiv
 • Patienter som kræver behandling med stærke cytochrome P450 (CYP) 3A inhibitorer/inducere
 • Anamnese med apopleksi eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til registrering i forsøget
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Alvorlig pulmonal dysfunktion
 • Alvorlig neurologisk eller psykisk sygdom
 • Patienter som har svært ved eller som ikke kan indtage medicin oralt, eller som har signifikant gastrointestinal sygdom, som begrænser absorptionen af forsøgsmedicinen 
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til registrering i forsøget
 • Brug af anden forsøgsmedicin inden for 28 dage op til registrering i forsøget
 • Større operation inden for 28 dage op til registrering i forsøget
 • Steroidbehandling inden for 10 dage op til registrering i forsøget (se protokol for undtagelser)
 • Nuværende deltagelse i et andet forsøg (undtagen follow-up i HOVON139/HOVON140)
 • Andre psykiske, familiære, sociologiske eller geografiske forhold, der kan påvirke patientens evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
Behandling

Serie 1-2
100 mg acalabrutinib administreres per o.s. 2 gange dagligt i serier á 28 dage

Serie 3
100 mg acalabrutinib administreres per o.s. 2 gange dagligt
Venetoclax administreres per o.s. dagligt (20 mg dag 1-7, 50 mg dag 8-14, 100 mg dag 15-21, 200 mg dag 22-28) i serie á 28 dage

Serie 4-26
100 mg acalabrutinib administreres per o.s. 2 gange dagligt i serier á 28 dage
400 mg venetoclax administreres per o.s. dagligt i serier á 28 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 60 patienter

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2019-004337-17

Clinicaltrials.gov: NCT04523428

Andet protokol ID: HO159

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-01-23
Resumé for patienter