Hutchison HMPL-523

Sygdom Hodgkin Lymfom (HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel Hutchison HMPL-523
Lang titel Et ikke-blindet fase 1-forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig virkning af HMPL-523 hos patienter med recidiveret eller refraktært lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig virkning af HMPL-523 hos patienter med recidiveret eller refraktært lymfom

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Maksimal plasmakoncentration
 • Areal under koncentrations-tidskurven (AUC)
 • Objektiv responsrate
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-1
 • Histologisk verificeret lymfom, inklusiv Hodgkins lymfom og non-Hodgkins lymfom
 • Patienter med recidiveret eller refraktært lymfom for hvem der ikke er flere godkendte behandlingsmuligheder
 • I dosisekspansions-delen: målbar sygdom til en objektiv respons vurdering, med undtagelse af kronisk lymfatisk leukæmi og Waldenströms sygdom (WM/LPL)
 • I dosisekspansions-delen: tilgængelig tumorvæv, en arkiveret vævsprøve udtaget efter seneste behandling eller en ny biopsi hvis ikke en arkiveret prøve er tilgængelig. Hvis en tumorprøve ikke er tilgængelig, kan sponsor vælge at afvige fra dette krav
 • Forventet restlevetid > 24 uger
Eksklusionskriterier
 • Primær CNS-lymfom
 • Abnorme laboratorieværdier:
  • absolut neutrofiltal < 1,0*10^9/L 
  • hæmoglobin < 80 g/L 
  • trombocytter < 50*10^9 /L
 • Utilstrækkelig organfunktion defineret ved følgende laboratorieværdier:
  • bilirubin > 1,5 x øvre grænseværdi (ULN)
  • ASAT og/eller ALAT > 2,5 x ULN
  • creatinin clearance < 40 mL/min (30 mL/min for dosisekspansion)
  • serum amylase eller lipase > ULN
  • aktiveret partiel thromboplastintid (APTT) > 1,5 x ULN
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 2 år (med undtagelse af kurativt behandlet basal-celle eller planocellulært carcinom i huden, carcinoma in situ cervix eller bryst)
 • Anticancer behandling, inklusiv kemoterapi, hormonbehandling, biologisk behandling, vaccination eller strålebehandling inden for 3 uger op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Behandling med urtemedicin inden for 1 uge op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Tidligere brug af anticancer vaccine
 • Tidligere behandling med milt tyrosinkinase (SYK) hæmmere
 • Tidligere administration af radioimmunterapi inden for 3 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Brug af stærk cytokrom P450 isoform 3A hæmmere og inducere og medicin som metaboliseres af cytokrom P450 isoform 3A, cytokrom P450 isoform 2B6 og cytokrom P450 isoform 1A2 og er identificeret som en smal terapeutisk medicin inden for 7 dage eller 3 halveringstider op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Bivirkninger fra tidligere anticancer behandling > grad 1, med undtagelse af alopeci
 • Tidligere autolog stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen eller tegn på aktiv graft versus host sygdom eller behov immunsupprimerende behandling inden for 28 dage op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Klinisk signifikant aktiv infektion
 • Større kirurgiske indgreb inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Anamnese med klinisk signifikant lever sygdom herunder cirrhose, nuværende alkohol misbrug eller kendt aktiv infektion med HIV, hepatitis B eller hepatitis C
 • Hjerteinsufficiens NYHA klasse ≥ II 
 • Forlænget QTcF interval > 480 msec
 • Nuværende forbrug af medicin, som kan forlænge QT interval 
 • Anamnese med myokardieinfarkt eller ustabil angina inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Anamnese med apopleksi cerebri eller TCI inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Ude af stand til at indtage medicin oralt, tidligere operation som kan påvirke absorption eller aktiv peptisk ulcussygdom
 • Behandling i et andet klinisk forsøg inden for 30 dage op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion, fund ved objektiv undersøgelse eller laboratorieværdi som, ifølge investigators vurdering, kontraindicerer brug af forsøgsmedicin, giver risiko for fejlfortolkning af forsøgsresultaterne eller gør patienten uegnet til sikker deltagelse i forsøget
Behandling

HMPL-523 administreres per os én gang dagligt i serier af 28 dage

 

Planlagt antal patienter

I alt 150 patienter, heraf 10 patienter i Danmark

Startdato 2023-03-01
Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT03779113

EudraCT 2018-004807-38

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter