ImmunoBreast

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel ImmunoBreast
Lang titel En fase lb undersøgelse til at undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effektivitet af ALECSAT (Autologous Lymphoid Effektor Celler Specifikt rettet imod Tumorceller) som tillæg til behandling med carboplatin og gemcitabin hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft.
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effektivitet af behandling med ALESCAT metoden i tillæg til kemoterapi med carboplatin og gemcitabin hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

Undersøgelsesdesign

Ublindet fase 1b studie

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet (AEs og SAEs)

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrol rate
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret triple-negativ brystkræft (TNBC)
 • Lokal fremskreden, inoperabel eller metastatisk brystcancer
 • Mulighed for at udtage tumorbiopsi fra lokalt recidiv eller metastase
 • Egnet til kemoterapi med carboplatin og gemcitabin
 • Performance status 0-1
 • Har ikke modtaget flere end 2 tidligere behandlingsregimer for lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft. Tidligere behandling med checkpointinhibitorer er tilladt
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Forventet restlevetid ≥ 3 måneder på inklusionstidspunktet
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med carboplatin eller gemcitabin
 • Tidligere behandling med ALESCAT eller andre cellulære immunterapier
 • Deltager i, eller har inden for de seneste 4 uger deltaget i, et andet klinisk studie med forsøgsbehandling
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandlinger > grad 1
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Kendt immundefekt
 • Positiv for HIV, hepatitis B, C eller syfilis
 • Har været udsat for højrisiko smitsomme vira inden for en rimelig tidsramme op til inklusionen (fx ved rejseanamnese)
 • Patienter fra områder med høj risiko for hum T-lymfocyt virus type 1 (HTLV-1) skal testes negativ før inklusion
 • Blodtransfusion med fuldblod eller erythrocytter inden for 48 timer op til bloddonation ifm. ALESCAT proceduren
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Kendt anden malign sygdom, som har progredieret eller krævet behandling inden for de seneste 5 år
 • Symptomatiske hjernemetastaser (for nærmere information, se protokol)
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til inklusionen
Behandling

Alle deltagere behandles med ALESCAT i tillæg til kemoterapi

Der skal bruges en bloddonation forud for hver ALESCAT behandling. Første gang skal der doneres 320 ml blod, herefter 220 ml i uge 5, 9 og 13 og herefter hver 12. uge. Ca. 5 uger efter første bloddonation gives første behandling med aktiverede immunceller.
Carboplatin og gemcitabin administreres i serier af 21 dage med infusion på dag 1 og 8.

Planlagt antal patienter

Total: 20

Startdato 2020-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-001420-34

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04609215

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter