INAVO120

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel INAVO120
Lang titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med henblik på at evaluere virkningen og sikkerheden af GDC-0077 plus palbociclib og fulvestrant over for placebo plus palbociclib og fulvestrant hos patienter med PIK3CA-muteret hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, effekt og farmakokinetik af lægemidlet GDC-0077 i kombination med palcociclib og fulvestrant i sammenligning med placebo i kombination med palcociclib og fulvestrant hos patienter med PIK3CA-muteret hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Undersøgelsesdesign

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet placebokontrolleret studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Bedste objektive respons
 • Responsvarighed
 • Klinisk benefit rate
 • Absolut overlevelse
 • Tid til forværring af smerter, fysisk funktion, generel sundhed
 • Bivirkninger
 • Plasmakoncentration af GDC-0077, palbociclib og fulvestrant
Inklusionskriterier
 • Verificeret hormonreceptor-positiv/HER2-negativ brystkræft
 • Metastatisk eller lokalt fremskreden sygdom der ikke kan behandles kurativt
 • Sygdomsprogression under adjuverende endokrin behandling eller indenfor 12 måneder efter afsluttet adjuverende endokrin behandling med en aromatase inhibitor eller tamoxifen
 • Biomarkører der viser specifikke PIK3CA-mutationer
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv eller være villig til at gennemgå en ny tumorbiopsi
 • Målbår sygdom jf. RECIST v.1.1. "Bone-only" sygdom er ikke tilladt
 • Performance status 0-1
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion inden for 14 dage op til behandlingsstart
 • Behandling med LHRH-agonist inden for minimum 2 uger op til dag 1, serie 1 hos præ-/perimenopausale kvinder
 • Forventet levetid > 6 måneder
Eksklusionskriterier
 • Metaplastisk brystkræft
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom eller carcinomatøs meningitis
 • Tidligere systemisk behandling for metastatisk brystkræft
 • Tidligere behandling med fulvestrant eller anden selektiv østrogen-receptor inhibitor med undtagelse af patienter som har modtaget disse som del af neoadjuverende behandling i op til 6 måneder
 • Tidligere behandling med PI3K, AKT eller mTOR inhibitor eller et andet lægemiddel som hæmmer PI3K-AKT-mTOR pathway
 • Behandlingskrævende type 2 diabetes eller type 1 diabetes
 • Kendte og ubehandlede eller aktive CNS-metastaser. Tidligere behandlede CNS-metastaser er tilladt
 • Øjensygdom af infektiøs eller inflammatorisk art eller anden øjensygdom som, man vurderer, vil kræve kirurgisk behandling under forsøget
 • Symptomatisk lungesygdom eller behov for ilttilskud
 • Anamnase med inflammatorisk tarmsygdom eller aktiv inflammation i tarm
 • Anticancerbehandling inden for 2 uger op til inklusion
 • Behandling med forsøgsmedicin inden for 4 uger op til randomisering
 • Tidligere strålebehandling på ≥ 25 % af knoglemarven eller stamcelle- eller knoglemarvstransplantation
 • Kronisk behandling med kortikosteroider eller immunsupprimerende medicin
 • Større kirurgisk indgreb eller alvorligt traume inden for 28 dage op til dag 1, serie 1
Behandling

Arm 1: GDC-0077, palbociclib og fulvestrant
9 mg GDC-0077 administreres p.o., dag 1-28 i serier af 28 dage
125 mg palbociclib administreres p.o., dag 1-21 i serier af 28 dage
500 mg fulvestrant administreres i.m., dag 1 og 15 i 1.serie og herefter dag 1 i serier af 28 dage

Arm 2: Placebo, palbociclib og fulvestrant
Placebo-GDC-0077 administreres p.o,, dag 1-28 i serier af 28 dage
125 mg palbociclib administreres p.o., dag 1-21 i serier af 28 dage
500 mg fulvestrant administreres i.m., dag 1 og 15 i 1.serie og herefter dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Totalt antal patienter: 400

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials nr.: NCT04191499
EudraCT nr.: 2019-002455-42

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Resumé for patienter