Interfant-21

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 3
Kort titel Interfant-21
Lang titel En international behandlingsprotokol for spædbørn underet år med KMT2A-rearrangeret akut lymfatisk leukæmieller blandet fænotype akut leukæmi
Overordnede formål

At forbedre prognosen for spædbørn med KMT2A-rearrangeret akut lymfatisk leukæmi eller blandet fænotype akut leukæmi.

Undersøgelsesdesign

Dette er et internationalt multicenter åbent ikke-randomiseret
fase 3 klinisk forsøg udført i det international ”Interfant” netværk.

Primære endpoints
 • At forbedre den recidiv-frie overlevelse for spædbørn med KMT2A-rearrangeret akut lymfoblastær leukæmi sammenlignet med de historiske resultater i InterfantO6 protokollen.
Sekundære endpoints
 • Overlevelse, uanset dødsårsag, herunder overlevelse efter første sygdomstilbagefald.
 • Forekomst af behandlingsresistens.
 • Recidivrisiko og forekomst af ny cancer.
 • Dynamikken for svind af restsygdom i knoglemarven.
 • Hyppigheden af skift fra ALL- til AML-behandling.
 • Forekomsten af mindst grad 3 bivirkninger under blinatumomab-behandling samt forekomst af udvalgte bivirkninger (se protokol) i alle behandlingsfaser.
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret B-linje ALL eller leukæmi af blandet fænotype med KMT2A-rearrangement.
 • Alder ≤ 365 days.
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Patienter uden KMT2A-rearrangement.
 • T-celle ALL.
 • Alder > 365 dage.
 • Recidiveret ALL.
 • Systemisk behandling med glukokortikosteroider (sv.t. prednisone >10 mg/kvm/dag) i mere end en uge eller anden kemoterapi inden for 4 uger før diagnose.

Yderligere eksklusionskriterier for blinatumumab (hvilket fører til kemoterapi uden blinatumumab):

 • CD19 negativ B-linje ALL.
 • CNS involvering ved afslutning af induktionsbehandling.
 • Kendt hypersensitivitet overfor blinatumomab eller nogen af indholdsstofferne.
 • Levende vaccine inden for de seneste 28 dage.
Behandling

Alle patienter modtager identisk induktionsbehandling efterfulgt af

 1. enten lymfoid konsolideringsbehandling (ved godt respons på induktionsbehandling),
 2. eller myeloid konsolideringsbehandling (ved dårligt respons på induktionsbehandling) vurderet ved mængden af restsygdom i knoglemarven efter induktionsbehandling.

Patienter med dårligt behandlingsrespons efter de første måneders behandling (se protokol) får tilbudt allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation, så snart restsygdom i knoglemarven er <0,01 %.
Kan lavt niveau af restsygdom i knoglemarv ikke opnås med den protokollerede kemoterapi, bliver patienterne tilbudt eksperimentel anden behandling, herunder CAR T behandling.

Alle patienter modtager desuden en cyklus med blinatumomab (gives som kontinuerlig infusion i 28 dage) efter induktionsbehandling. Hos patienter med såkaldt mellemrisiko leukæmi, der responderede godt på første cyklus blinatumumab, bliver en cyklus kemoterapi desuden erstattet med en yderligere cyklus blinatumomab.

Planlagt antal patienter

160 patienter forventes inkluderet over en 3-årig peroide (i DK samt internationalt)

Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT 2021-000213-16

Clinicaltrials.gov nr. NTC05327894 Version 1.3

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-09-01
Resumé for patienter