IOB-032

Sygdom Hoved-halskræft, Modermærkekræft
Fase Fase 2
Kort titel IOB-032
Lang titel Multikohorte-fase II-forsøg med neoadjuverende og postoperativ IO102-IO103 og pembrolizumab hos patienter med udvalgte resektable tumorer
Overordnede formål

At undersøge om kombinationsbehandling med IO102-IO103 og pembrolizumab har en større effekt, hvis man behandler med det både før og efter operation frem for udelukkende efter operation ved behandling af patienter med melanom eller hoved- og halskræft

Undersøgelsesdesign

Åbent, enkeltcenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Større patologisk respons (defineret som patologisk komplet respons (pCR) eller nær-pCR)
Sekundære endpoints
 • Patologisk komplet respons
 • Patologisk tumor respons
 • Objektiv responsrate
 • Eventfri overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse
Inklusionskriterier

Melanom-specifikt kriterie:

 • Histologisk eller cytologisk verificeret diagnose med kutant melanom stadie III (se protokol for detaljer)

Hoved-halskræft specifikt kriterie:

 • Stadie III eller IVA resekterbar locoregional fremskreden hoved-halskræft i mundhulen, oropharynx (med kendt HPV-negativ eller p16-negativ status), hypopharynx eller larynx

Kriterier gældende for begge kohorter:

 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Kandidat til kirurgisk resektion med kurativ intention
 • Arkiveret tumorvæv eller ny biopsi af tumorlæsion, som ikke tidligere har været bestrålet
 • Performancestatus 0-1
 • Adækvat organfunktion (se protokol for detaljer)
 • Patienter med HIV-infektion skal modtage antiretroviral terapi, og sygdommen skal være under kontrol
 • Patienter med en positiv hepatitis B virus infektion skal have modtaget antiviral terapi i minimum 4 uger og have udetekterbar HBV viralt load før forsøgets start
 • Patienter med anamnese med HCV infektion kan deltage ved udetekterbart HCV viralt load
Eksklusionskriterier

Melanom-specifikke kriterier:

 • Nuværende eller anamnese med uvealt, mucosalt eller acralt melanom
 • Stadie IV melanom med adskillige metastaser
 • Anamnese med in-transit metastaser inden for de seneste 6 måneder
 • Tidligere behandling målrettet BRAF og/eller MEK

Hoved-halskræft-specifikke kriterier:

 • Patienter med nasopharyngeal cancer, ukendt primær tumor, næse- eller bihulekræft

Kriterier gældende for begge kohorter:

 • Nuværende eller tidligere deltagelse i et andet forsøg med forsøgsmedicin eller forsøgsapparat inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen i dette forsøg
 • Enhver tidligere behandling mod den tumor, som behandles i forsøget
 • Tidligere behandling for en anden tumor med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 agenter eller med agenter målrettet en anden stimulatorisk eller co-inhibitorisk T-cellereceptor og hvor behandlingen ophørte grundet ≥ Grad 3 immunrelaterede bivirkninger
 • Tidligere kemoterapi, målrettet behandling eller strålebehandling inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Levende vaccine inden for 30 dage før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Diagnose med immundefekt eller modtaget systemisk steroidbehandling eller anden immunsuppressiv behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anden malignitet, som er aktiv eller kræver behandling (se protokol for undtagelser)
 • Anamnese med allogen vævs-/solid organtransplantation
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling de seneste 2 år (se protokol for undtagelser)
 • Anamnese med strålingsinduceret pneumonitis
 • Anamnese med (non-infektiøs) pneumonitis/interstitiel lungesygdom, som har krævet steroidbehandling, eller nuværende pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion med behov for systemisk behandling
 • HIV-infektion og anamnese med Kaposi sarkom og/eller Multicentric Castleman sygdom
 • Kendt aktiv hepatitis B virus eller hepatitis C virus infektion
 • Anamnese med eller nuværende tegn på enhver anden lidelse, behandling eller laboratorie-abnormalitet, som kan påvirke patientens sikkerhed i forsøget eller forsøgets resultat
 • Psykisk lidelse eller stofmisbrug, som kan påvirke patientens evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ Grad 3) overfor pembrolizumab og/eller et af dets hjælpestoffer
Behandling

Neoadjuverende:

 • IO102-IO3 administreres s.c. på dag 1 i serier á 21 dage (i alt 3 serier for patienter med melanom og 2-3 serier for patienter med hoved-halskræft)
 • 200 mg pemprolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage (i alt 3 serier for patienter med melanom og 2-3 serier for patienter med hoved-halskræft)

Post-operativt:

 • IO102-103 administreres s.c. på dag 1 i serier á 21 dage (maksimalt 15 serier eller en post-operativ behandlingsperiode på 45 uger (hvad end der er tidligst)
 • 200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage (maksimalt 15 serier eller en post-operativ behandlingsperiode på 45 uger (hvad end der er tidligst)
Planlagt antal patienter

Ca. 15 personer med melanom og 15 personer med hoved-halskræft

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EU Trial number: 2022-502787-20-00

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter