ITCC-059 Inotuzumab

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Risikogruppe

Recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi

Kort titel ITCC-059 Inotuzumab
Lang titel Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi.
Overordnede formål

At identificere den maksimalt tolerable dosis af inotuzumab hos børn samt kortlægge behandlingseffekt ved recidiveret eller resistent CD22-positiv malign B-celle sygdom.

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, dosiseskalerings fase 1/2 forsøg.

Primære endpoints

Fase 1:

 • Behandlingseffekten målt som opnået komplet remission
 • Maksimalt tolereret dosis inotuzumab som monoterapi vurderet ud fra dosis-limiterende bivirkninger

Fase 2:

 • Sikkerhed og tolerabilitet af inotuzumab som monoterapi
 • Dosis-limiterende bivirkninger
Sekundære endpoints

Enhver bivirkning karakteriseret ved dens type, hyppighed og alvorlighed (ift CTCAE version v4.03), samt hvornår den optræder (1. eller senere behandlingsserier):

 • Toksisk død
 • Sinusoidal obstruktions syndrom = veno-okklusiv sygdom
 • Unormale biokemiske parametre karakteriseret ved deres type, frekvens, sværhedsgrad og tidspunkt under behandlingen
 • Kumulativ incidens af ikke-relaps relateret død
 • Komplet remission efter 1. serie
 • Bedste respons når som helst under den samlede behandling
 • Restsygdom i knoglemarv (MRD)
 • Procentdel der bliver MRD-negative (MRD < 10-4)
 • Farmakokinetik for inotuzumab og for ukonjugeret calicheamicin i relation til behandlingseffekten
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 1 - ≤ 17 år
 • Første recidiv af BCP-ALL post-transplantation (mindst 180 dage efter transplantationen), ≥ 2 recidiver eller resistent BCP-ALL samt > 5% CD22-postive blaster i knoglemarven
 • I stratum 2, når max tolerable dosis er etableret, kan patienter med 2. eller senere recidiv eller refraktær CD22-positiv B-celle malignitet (fx diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt storceller B-celle lymfom, Burkitt lymfom eller leukæmi eller B-celle precursor lymfoblastisk lymfom) også inkluderes
 • Forventet restlevetid ≥ 6 uger
 • Adækvat lever-, nyre- og hjertefunktion
 • Karnofsky/Lansky score på min 60%
Eksklusionskriterier
 • Isoleret ekstramedullært recidiv (gælder ikke lymfompatienter, undtagent for isoleret CNS recidiv)
 • Tidligere sinusoidal obstruktions syndrom eller veno-okklusiv sygdom
 • Aktiv infektion
 • Anden cancerbehandling
 • Tidligere allergi overfor et monoklonalt antistof eller foreliggende alvorlig sygdom (se protokol)
 • Down syndrom (kan dog deltage i stratum 2)
Behandling

Startdosis på totalt 1,4 mg/m2 inotuzumab administreres i.v. på dag 1 (0,6 mg/m2), 8 (0,4 mg/m2) og 15 (0,4 mg/m2).
Herefter reduceres eller øges dosis afhængigt af forekomsten af toksicitet (se protokol) til maksimalt 2,2 mg/m2. Forud for inotuzumab kan gives methylprednisolone 1 mg/kg i.v. (max 50 mg).

Patienterne kan desuden få intratekal behandling med methotrexat, cytarabine og glukokortikoid iht. lokale retningslinjer (se protokol).
Patienter med Burkitt lymfom eller leukæmi med blaster i cerebrospinalvæsken skal have intratekal behandling indtil spinalvæsken er fri for blaster.

Planlagt antal patienter

Maksimalt 25 patienter i stratum 1 og maksimalt 46 patienter i stratum 2

Startdato 2017-10-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-000227-71

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter