Keynote-158 (MK-3475-158)

Sygdom
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel Keynote-158 (MK-3475-158)
Lang titel Et klinisk forsøg med pembrolizumab til evaluering af prædiktive biomarkører hos forsøgspersoner med fremskredne tumorer
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab hos patienter med fremskredne solide tumorer 

 

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, ikke-randomiseret, åbent forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Patientrapporterede oplysninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden (metastatisk og/eller ikke-resektabel) kræft, som ikke kan kureres og som har progredieret på 1. linje standardbehandling. Patient har progredieret på eller har intolerance overfor behandlinger med kendt klinisk effekt. Der er ingen øvre grænse over antal af tidligere behandlingsregimer
 • Tilgængelig tumorvæv for biomarkør analyser
 • Radiologisk målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 3 måneder
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Deltagelse i andet forsøg inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Kendt med immundefekt eller modtaget immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling inden for de sidste 2 år (for detaljer, se protokol)
 • Tidligere behandling med antistoffer inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere kemoterapi, behandling med targeterede små-molekylære lægemidler eller strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anden malign sygdom inden for 2 år op til inklusion
 • Aktive CNS-metastaser eller carcinomatøs meningitis
 • Kendt med multiform glioblastoma af hjernestammen
 • Anamnese med noninfektiøs pneumonitis eller interstitiel lungesygdom, som har krævet steroidbehandling eller pågående noninfektiøs pneumonitis eller interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Tidligere deltagelse i forsøg med pembrolizumab eller tidligere behandling med anden anti-PD-1, anti PD-L1, anti PD-L2 eller anden immunmodulerende monoklonalt antistof
 • Kednt HIV
 • Kendt hepatitis B eller C
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Svær hypersensitivitet overfor pembrolizumab
 • Anamnese med aktiv tuberkulose
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 hver 3. uge
Eller
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 hver 6. uge 

Planlagt antal patienter

op til 1.595 patienter

Startdato 2022-02-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02628067

EudraCT nr.: 2015-002067-41 

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp., (et datterselskab af Merck & Co. Inc.) MSD Danmark ApS

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-02-26
Resumé for patienter