KEYNOTE-365

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel KEYNOTE-365
Lang titel Fase Ib/II forsøg med kombinationsbehandling med pembrolizumab (MK-3475) af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af pembrolizumab i kombination med andre lægemidler hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, fase 1b/2 forsøg 

Primære endpoints
 • Antal patienter med fald i PSA ≥ 50% 
 • Bivirkninger
 • Antal patienter som ophører med behandling
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Sygdomskontrolrate
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Objektiv responsrate jf. PCWG3-modificerede RECIST 1.1. kriterier
 • Tid til PSA-progression
 • Radiologisk progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Tilgængelig tumorvæv (for detaljer, se protokol) 
 • Gruppe A, B, C, D, E, G: histologisk eller cytologisk verificeret adenokarcinom i prostata uden småcellet histologi 
 • Gruppe F, H, I: t-NE prostatacancer defineret ved ≥ 1% neuroendokrine celler i sidste biopsi fra en metastase
 • Progression inden for 6 måneder op til screening (for detaljer, se protokol)
 • Igangværende androgen deprivationsbehandling med serum testosteron < 50 ng/dL
 • Knogleantiresorptiv behandling skal have været på en stabil dosis i mindst 4 uger før opstart af forsøgsbehandling
 • Performance status inden for 10 dage:
  • Gruppe A og C: 0-2
  • Gruppe B, D, E, F, G, H, I: 0-1
 • Adækvat organfunktion
 • For hver enkelt gruppe findes specifikke inklusionskriterier, se protokol for nærmere information

 

Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med monoklonalt antistof inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin (denosumab er tilladt)
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandling > grad 1
 • Deltagelse i andet forsøg inden for 4 uger op til randomisering
 • Immundefekt eller systemisk immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til randomisering
 • Tidligere radium-behandling
 • Anden malign sygdom som har krævet behandling i de seneste 3 år
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling i de sidste 2 år
 • Anamnase med non-infektiøs pneumonitis/interstitiel lungesygdom som har krævet steroidbehandling eller pågående non-infektiøs pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Tidligere modtaget pembrolizumab, anti-PD-1/PD-L1/PD-L2 eller andet antistof der targeterer T-celle co-stimulation
 • Kendt HIV
 • Kendt aktiv hepatitis B eller C
 • Klinisk signifikant sygdom af anden type
 • Administration af levende vaccina inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Indtagelse af urtemedicin inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Aktive CNS-metastaser eller carcinomatøs meningitis
 • Tidligere kemoterapi, behandling med små molekyler, abirateronacetat, anzalutamid eller strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Tidligere organ-, knogle- eller knoglemarvstransplantation.
 • For hver enkelt gruppe findes specifikke eksklusionskriterier, se protokol for nærmere information

   

Behandling

Dette forsøg har 9 grupper (gruppe A –I). Danske deltagere vil deltage i gruppe E, F, G, H eller I
•Gruppe E: Pembrolizumab og lenvatinib
•Gruppe F: Pembrolizumab og lenvatinib
•Gruppe G: MK-7684A (kombination af vibostolimab (MK-7684) og pembrolizumab)
•Gruppe H: MK-7684A (kombination af vibostolimab (MK-7684) og pembrolizumab)
•Gruppe I: Pembrolizumab, carboplatin og etoposid ELLER carboplatin og etoposid

 

Planlagt antal patienter

I alt: 1000 patienter, 13 patienter i Danmark

 

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr: 2016-002312-41
ClinicalTrials.gov nr.: NCT02335424
Sponsor protokolnr.: MK-3475-365

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp., (et datterselskab af Merck & Co. Inc.), MSD Danmark ApS

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Resumé for patienter