KEYNOTE-975

Sygdom Spiserørskræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel KEYNOTE-975
Lang titel Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til deltagere med esophagus cancer, som modtager samtidig kemoradioterapi.
Overordnede formål

At vurdere effektivitet og sikkerhed af kemoradioterapi + pembrolizumab sammenlignet med kemoradioterapi + placebo.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Event-fri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Antal deltagere med bivirkninger
 • Antal deltagere, som ophører med forsøgsmedicin grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret CTX N+ M0 eller cT2-T4a NX M0 esophagus- eller gastroesophageale junction cancer (planocellulært eller adenocarcinom) eller histologisk eller cytologisk verificeret cTX N+ M1 cervicalt eller øvre thorakalt esophagus cancer med udelukkende metastaser til supraklavikulære lymfeglandler
 • Egnet til definitiv kemo-strålebehandling
 • Uegnet til kirurgisk behandling med kurativt sigte
 • Forventes ikke at have behov for tumorresektion under studiet
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Direkte tumorinvasion i tilstødende organer såsom aorta eller trachea
 • Gennemgået større kirurgisk indgreb (fraset anlæggelse af gastrisk sonde), åben biopsi eller større traumatisk skade inden for 28 dage op til randomisering, eller forventes behov for større kirurgi under deltagelse i studiet. Deltagere med gastriske- eller esophageale fistler kan ikke inkluderes
 • Vægttab > 20% over de seneste 3 måneder
 • Tidliger modtaget kemoterapi eller strålebehandling for esophagus cancer
 • Myokardie infarkt inden for de seneste 6 måneder
 • Alvorligt hjertesvigt
 • Tidligere modtaget behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 lægemidler eller andre stimulatoriske eller co-inhibitoriske T-celle receptorer
 • Modtaget levende eller svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Modtaget nogen form for systemisk anti-cancer behandling for esophagus cancer inklusiv forsøgsmedicin
 • Er ikke kommet sig efter bivirkninger fra tidligere non-anticancer behandlinger til ≤ grad 1
 • Diagnosticeret immundefekt eller modtager kronisk systemisk steroidbehandling eller andre immunsupprimerende lægemidler inden for 7 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Kendt anden malign sygdom som progredierer eller har krævet systemisk behandling inden for de seneste 3 år
 • Alvorlig hypersensitivitet ≥ grad 3 over for pembrolizumab eller nogen af de andre undersøgte lægemidler
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis som har krævet steroidbehandling eller pågående pneumonitis
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Kendt med HIV
 • Kendt anamnese med hepatitis B eller kendt aktiv hepatitis C
 • Kendt anamnese med aktiv tuberkulose
 • Allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab + kemoterapi (FOLFOX) + strålebehandling
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i 8 serier af 21 dage, herefter administreres 400 mg på dag 1 i 5 serier af 42 dage
FOLFOX (Oxaliplatin, Leucovorin/Levoleucovorin og 5-fluorouracil)
Strålebehandling med 50 Gy, 2 Gy x 25, 5 F/W

Arm 2: Placebo + kemoterapi (FOLFOX) + strålebehandling
200 mg placebo administreres i.v. på dag 1 i 8 serier af 21 dage, herefter administreres 400 mg på dag 1 i 5 serier af 42 dage
FOLFOX (Oxaliplatin, Leucovorin/Levoleucovorin og 5-fluorouracil)
Strålebehandling med 50 Gy, 2 Gy x 25, 5 F/W

Planlagt antal patienter

Total: 600, heraf ca. 15 i Danmark

Startdato 2019-09-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-002006-51

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04210115

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter