Keynote-992 (SKIB)

Sygdom Blærekræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel Keynote-992 (SKIB)
Lang titel Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk studie, som undersøger effekten og sikkerheden af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med kemostråleterapi vs. kemostråleterapi alene hos deltagere med muskelinvasiv blærecancer (MIBC).
Overordnede formål

At vurdere antitumor effekt og sikkerhed af pembrolizumab i kombination med kemostråleterapi versus kemostråleterapi alene hos deltagere med muskelinvasiv blærekræft (MIBC).

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints

Blære-intakt eventfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Metastasefri overlevelse
 • Tid til cystektomi
 • Tid til forekomst af ikke-muskelinvasiv blærekræft
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret MIBC med prædominerende urothelial histologi
 • Klinisk ikke-metastatisk blærekræft (N0M0)
 • Planlagt og er egnet til kemostråleterapi og én af de i protokollen specificerede strålesensitiverende kemoterapiregimer
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tilstedeværelse af diffust carcinoma in situ (multiple CIS foci) over hele blæren
 • Tilstedeværelse af urothelialt carcinom andre steder end blæren inden for de seneste 2 år med undtagelse af Ta/T1/CIS i øvre urintragt såfremt patienten har gennemgået en komplet nefroureterektomi
 • Kendt anden malign sygdom, som progredierer eller har krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år
 • Bilateral hydronefrose
 • Begrænset blærefunktion med regelmæssige små mængder urin (<30 ml), urininkontinens, kræver selvkaterisation eller permanent kateter
 • Tidligere modtaget lokal stråletbehandling / strålebehandling mod paelvis eller nogen form for antineoplastisk behandling for MIBC. Behandling for non-muskelinvasiv blærekræft (NMIBC) med intravesikal behandling som er afsluttert ≥ 28 dage op til randomiseringen er tilladt. Tidligere systemisk behandling for NMIBC er ikke tilladt.
 • Tidligere modtaget behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 eller et lægemiddel rettet mod en anden stimulerende eller co-inhibitorisk T-celle receptor
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Konkomitant eller tidligere deltagelse i et klinisk studie med forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til første dosis forsøgsbehandling
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ grad 3) over for pembrolizumab og/eller det udvalgte kemoterapiregime
 • Diagnosticeret immundefekt eller kronisk systemisk steroibehandling eller nogen anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis, som krævede steroidbehandling eller nuværende pneumonitis
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Kendt med HIV
 • Kendt med hepatitis B eller aktiv hepatitis C infektion
 • Anamnese med aktiv tuberkulose
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

Arm A: Pembrolizumab + kemoterapi + strålebehandling
400 mg pembrolizumab adminstreres i.v. hver 6. uge
Herudover behandles med kemotepi og strålebehandling ud fra investigators valg mellem prædefinerede regimer

Arm B: Placebo + kemoterapi + strålebehandling
400 mg pembrolizumab placebo adminstreres i.v. hver 6. uge
Herudover behandles med kemotepi og strålebehandling ud fra investigators valg mellem prædefinerede regimer

Planlagt antal patienter

Total: 636

Startdato 2020-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-004023-20

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04241185

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter