Keynote-C93

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Keynote-C93
Lang titel Et fase III randomiseret, ublindet, kontrolleret klinisk forsøg af pembrolizumab versus platin-dublet kemoterapi som første linje behandling af deltagere med fremskreden eller recidiverende endometriecancer med mismatch repair mangel (dMMR)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og virkning af 1. linje behandling med pembrolizumab versus platin-dublet kemoterapi hos patienter med fremskreden eller recidiverende endometriecancer med mismatch repair mangel (dMMR)

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review (BICR)
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
 • Progressionsfri overlevelse under efterfølgende behandling (PFS2)
 • Bivirkning
 • Ophør med forsøgsbehandlingen grundet bivirkninger
 • Livskvalitet 
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret inoperabel stadie III-IV eller recidiverende endometriekarcinom eller karcinosarkom med centralt bekræftet dMMR
 • Radiologisk evaluerbar sygdom, enten målbar eller ikke-målbar jf. RECIST 1.1
 • Ingen tidligere systemisk behandling for fremskreden endometriecancer
  • Tidligere strålebehandling +/- kemoterapi som radiosensitizer > 2 uger før opstart af forsøgsbehanlding er tilladt
  • Tidligere hormonbehandling for endometriecancer er tilladt hvis behanldingen er afsluttet ≥ 1 uge før randomisering
 • Performance status 0-1 inden for 7 dage op til randomisering
 • Tilgængelig arkiveret tumorvævsprøve eller en ny biopsi fra en tumorlæsion som endnu ikke er bestrålet, til verificering af dMMR-status og histologi
 • HBsAg positive patienter kan deltage hvis de har fået hepatitis B antiviral behandling i minimum 4 uger og har ikke-målbar HBV viral load før randomisering
 • Patienter som tidligere har haft hepatitis C infektioner kan inkluderes så længe der er ikke er en målbar HCV viral load ved screening
 • Adækvet organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Uterin mesenkymal tumor så som endometrial stromal sarkom, leiomyosarkom eller andre typer af sarkomer. Adenosarkomer eller neuroendokrine tumorer tillades heller ikke
 • Endometriecancer som er pMMR
 • Egnet til kurativt intenderet kirurgisk indgreb eller strålebehandling 
 • Tidligere modtaget behandling med anti-PD-1 eller anti-PD-L2 agenter eller med agenter målrettet andre stimulatoriske eller co-inhibitoriske T-celle receptorer
 • Tidligere modtaget systemisk anticancer behandling inklusiv forsøgsbehandling for endometriecancer. Dette inkluderer kemoterapi givet for endometriecancer, medmindre denne er givet som stråle-sensibilisering
 • Gennemgået en større operation og er endnu ikke kommet sig tilstrækkeligt over operationen eller eventuelle komplikationer
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicin. Døde vacciner tillades
 • Tidligere deltaget eller deltager på nuværende tidspunkt i et forsøg med eksperimentel behandling for endometriecancer eller har deltaget i et forsøg med eksperimentel behandling for ikke-endometriecancer inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Diagnosticeret med immundefekt eller modtager kronisk systemisk steroidbehandling eller anden immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Anden maling sygdom som progredierer eller har krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år
 • Kendte aktive CNS metastaser og/eller carcinomatøs meningitis. Deltagere med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage såfremt de er radiologisk stabile i minimum 4 uger og klinisk stabile og uden krav om steroidbehandling i minimum 14 dage før første dosis af forsøgsbehandling
 • Kendt med intolerance overfor forsøgsmedicin
 • Kendt aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling de seneste 2 år
 • Anamnese med pneumonitis/interstitiel lungesygdom som har krævet steroidbehandling eller har nuværende pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Kendt med HIV infektion
 • Tidligere allogen vævs eller solid organtransplation
Behandling

Eksperimentel:pembrolizumab

400 mg pembrolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 42 dage

Kontrol: carboplatin + paclitaxel

175 mg/m2 paclitaxel administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

Carboplatin AUC 5 eller 6 administreres intravenøst på dag 1 i 6 serier af 21 dage

I tilfælde af bivirkninger på paclitaxel kan der gives docetaxel og i tilfælde af bivirkninger på carboplatin kan der gives cisplatin

Planlagt antal patienter

350 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

2021-003185-12

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter