KontRASt-02

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel KontRASt-02
Lang titel Et randomiseret, kontrolleret, åbent fase III-forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af JDQ443 i forhold til docetaxel hos forsøgspersoner, som har lokalt fremskreden eller metastatisk KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft og tidligere har modtaget behandling
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af JDQ443 sammenlignet med docetaxel som behandling til patienter med fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, kontrolleret, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse efter næstelinje behandling (PFS2)
 • Bivirkninger
 • Ændringer i laboratorieværdier og vitale tegn
 • Farmakokinetik
 • Tid til forværring af performance status, symptomer og livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokalt fremskreden/metastatisk (stadie IIIB/IIIC eller IV) KRAS G12C muteret ikke-småcellet lungekræft
 • Tidligere behandling med 1 linje platinum-baseret kemoterapi og/eller behandling med immuncheckpoint-inhibitor for lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom (for detaljer se protokol)
 • Performance status 0-2
 • Minimum én evaluerbar (målbar eller ikke-målbar) læsion jf. RECIST 1.1
 • Bivirkninger til tidligere systemisk behandling ≤ grad 1, undtagen alopecia og vitiligo
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion 
 • Er i stand til at sluge forsøgsmedicin
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med docetaxel, KRAS G12C inhibitor eller anden systemisk behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med undtagelse af 1 linje platinum-baseret kemoterapi og behandling med immuncheckpoint-inhibitor
 • EGFR-sensitiverende mutation og/eller ALK rearrangering
 • Tidligere anti-cancer behandling før første dosis af forsøgsmedicinen inden for følgende tidsramme:
  • ≤ 6 uger med immuno-onkologisk behandling, fx CTLA-4, PD-1 eller PDL1 antagonister
  • ≤ 4 uger eller ≤ 5 halveringstider (hvad end der er kortest) for kemoterapi eller biologisk behandling eller anden forsøgsbehandling
 • Anamnese med alvorlig hypersensitivitet overfor taxaner eller et af indholdsstofferne i forsøgsbehandlingen
 • Kendte aktive CNS metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Nuværende eller tidligere anden malign sygdom, der er blevet diagnosticeret eller som har krævet behandling inden for de seneste 3 år (undtagen basalcelle og pladecelle hudkræft samt komplet resekteret carcinoma in situ af enhver slags)
 • Større operation inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling eller ikke kommet sig tilstrækkeligt efter tidligere operation
 • Strålebehandling mod thorax og lungefelt ≤ 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling eller ikke kommet sig tilstrækkeligt efter strålerelaterede bivirkninger
 • Grad ≥ 2 motorisk eller sensorisk neuropati ved screening
 • Klinisk signifikant, ukontrolleret kardiovaskulær sygdom og/eller hjertetilfælde inden for de seneste 6 måneder
 • Nuværende eller tidligere EKG-abnormaliteter, som øger patientens risiko under forsøget
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom eller pneumonitis grad ≥ 2
 • Medicinsk tilstand der medfører øget fotosensitivitet
 • Nuværende tegn på eller risikofaktorer for retinal veneokklusion
 • Anden alvorlig og/eller ukontrolleret medicinsk tilstand, som øget patientens risiko i forsøget
 • Medicinsk lidelse eller tidligere kirurgisk resektion, som kan påvirke absorptionen af forsøgsmedicinen
 • Behov for medicin, som ikke er tilladt sammen med forsøgsmedicinen (fx CYP3A inducere)
 • Modtaget levende vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandlingen
 • Samtidig anden anti-cancer behandling
 • Samtidig deltagelse i et andet studie, hvor der indgår forsøgsmedicin eller forsøgsapparater
Behandling
Eksperimentel arm
200 mg JDQ443 administreres per o.s. to gange dagligt i serier á 21 dage
 
Kontrol arm
75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage
Planlagt antal patienter

I alt 360 patienter 

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-002605-10

Clinicaltrials.gov: NCT05132075

Andet protokol ID: CJDQ443B12301

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-03-24
Resumé for patienter