Lagoon trial

Sygdom Lungekræft, småcellet
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Lagoon trial
Lang titel Et randomiseret, multicenter, åbent fase III-forsøg med lurbinectedin som enkeltstof eller lurbinectedin i kombination med irinotecan versus forsøgslægens valg (topotecan eller irinotecan) hos patienter med tilbagevendende småcellet lungekræft (SLCL) (LAGOON-trial)
Overordnede formål

At vurdere effekten og sikkerheden af lurbinectedin alene eller i kombination med irinotecan sammenlignet med monoterapi med topotecan eller irinotecan hos patienter med recidiverende småcellet lungekræft (SLCL)

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter, åbnet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Absolut overlevelse efter 12 og 24 måneder
 • Progrssionsfri overlevelsesrate efter 6 og 12 måneder
 • Varighed af respons
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Patient-rapporterede oplysninger
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret småcellet lungekræft (SCLC)
 • Én tidligere linje med platinum-baseret kemoterapi med eller uden anti-PD-1 eller anti-PD-L1
 • Kemoterapi-fri interval ≥ 30 dage
 • Anamnese med CNS metastaser accepteres, hvis metastaserne er behandlede og radiologisk stabile i minimum 4 uger, asymptomatiske og uden behov for steroidbehandling i minimum 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Minimum 3 uger siden seneste antineoplastiske behandling og kommet sig fra bivirkninger relateret til tidligere anticancer behandling til grad ≤ 1 (undtagen neuropati, anæmi, asteni og alopeci, alle grad ≤ 2)
 • Minimum 2 uger siden seneste strålebehandling
Eksklusionskriterier
 • Platinum-naive patienter eller patienter pre-behandlet med mere end ét tidligere kemoterapiregime
 • Tidligere behandling med lurbinectedin, trabectidin, PM14 eller topoisomerase I inhibitorer (irinotecan, topotecan, etc.)
 • Aktive eller ubehandlede CNS metastaser og/eller karcinomatøs meningitis
 • Patienter med begrænset sygdom, som er kandidater til lokal eller regional behandling inklusiv profylaktisk kraniel strålebehandling, torakal strålebehandling eller begge, skal have modtaget tilbud af denne behandling og gennemført den eller nægtet den før randomisering
 • Konkomitant sygdom:
  • Anamnese med eller nuværende ustabil angina, myokardieinfarkt, hjertesvigt eller klinisk signifikant hjerteklapsygdom det seneste år
  • Symptomatisk arytmi eller enhver ukontrolleret arytmi, som kræver behandling
  • Kronisk alkoholindtag eller cirrose med Child-Pugh score B eller C
  • Kendt Gilbert’s sygdom
  • Aktiv ukontrolleret infektion, alvorlig ikke-helende sår, ulceration eller knoglefraktur
  • Ekstern drænage
  • Igangværende, behandlingskrævende, ikke-malign kronisk leversygdom (herunder hepatitis B og C)
  • Intermitterende eller vedvarende iltbehov inden for 2 uger op til randomisering
  • Bekræftet eller formodet diffus interstitial lungesygdom eller pulmonal fibrose
  • Anden malign sygdom behandlet med kemoterapi og/eller strålebehandling. Malign sygdom, som blev radikalt opereret ≥ 3 år (undtagen carcinoma in situ i cervix, basalcelle eller pladecelle hudkræft, in situ blærekræft) og er uden rediciv accepteres
  • Dokumenteret eller formodet invasiv svampeinfektion, der har krævet systemisk behandling inden for 12 uger op til randomisering
  • Kendt HIV infektion
  • Tidligere eller nuværende kronisk inflammatorisk tarm- og/eller leversygdom, tarmobstruktion, pseudo eller sub-okklusion eller paralyse
  • Symptomatisk pulmonal fibrose eller interstitiel pneumonitis, pleural eller perikardial effusion med behov for lokal behandling inden for 7 dage
  • Aktiv COVID-19 infektion
  • Anden sygdom, der kan påvirke patientens risiko under deltagelse i forsøget
 • Strålebehandling mod mere end 35% af knoglemarven
 • Anamnese med tidligere knoglemarvs- og/eller stamcelletransplantation eller allogen transplantation
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 30 op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Behov for strålebehandling (fx ved smertefulde knoglemetastaser og/eller risiko for rygmarvskompression)
 • Anamnese med allergi eller hypersensitivitet over for et af forsøgslægemidlerne eller et af deres indholdsstoffer
Behandling

Gruppe A (eksperimentel arm - lurbinectedin alene)
3,2 mg/m2 lurbinectedin administreres i.v. på dag 1 i serier á 3 uger

Gruppe B (eksperimentel arm - lurbinectedin og irinotecan)
75 mg/m2 irinotecan administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier á 3 uger
2 mg/m2 lurbinectedin administreres i.v. på dag 1 i serier á 3 uger

Gruppe C (kontrolarm - topotecan eller irinotecan)
ENTEN
2,3 mg/m2 topotecan administreres per o.s. eller 1,5 mg/m2 topotecan administreres i.v. på dag 1-5 i serier á 3 uger
ELLER
350 mg/m2 (300 mg/m2 hvis alder ≥ 70 år) irinotecan administreres i.v. på dag 1 i serier á 3 uger

Planlagt antal patienter

Ca. 705 patienter i alt, heraf 15 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-004471-13

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2023-03-22
Resumé for patienter