LD-VenEx

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Fase Fase 2
Kort titel LD-VenEx
Lang titel Et fase II studie som undersøger effekten af azacitidin i kombination med lav-dosis venetoclax hos patienter med akut myeloid leukæmi
Overordnede formål

At undersøge effekten af azacitidin i kombination med lav-dosis venetoclax hos patienter med akut myeloid leukæmi

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Komposit komplet remissionsrate
 • Partiel remissionsrate
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Event-fri overlevelse
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Korrelation mellem koncentration af venetoclax i blod og specifik respons
Inklusionskriterier
 • Patienter med en af følgende tilstande (undtagen akut promyelocyt leukæmi):
  • De novo eller sekundær akut myeloid leukæmi som er uegnet for standard induktionsterapi
  • Recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi efter minimum en behandlingslinje
 • Performance status ≤ 2 for patienter ≥ 75 år eller ≤ 3 for patienter 18 til 74 år
 • Adækvat nyre- og leverfunktion
 • Leukocyttal < 25 x 10^9/l

Specifikke inklusionskriterier for ældre og svage AML patiente:

 • ≥ 70 år gammel eller 18 til 69 år gammel og uegnet for intensiv kemoterapi samt opfylder en af følgende kriterier:
  • Klinisk signifikant komborbiditet defineret ved opfyldning af minimum en af nedenstående kriterer:
   • LVEF < 50%
   • Lunge diffusionskapacitet for kulite (DLCO) ≤ 65 % af forventet
   • Forceret ekspiratorisk volumen (FEV1) ≤ 65 % af forventet
   • Kronisk angina pektoris eller hjerteinsufficiens kontrolleret med medicin
   • ALAT 3-4 x ULN
  • Andre kontrandikationer til behandling med antracyklin 
  • Alvorlige genetiske risici forbundet med dårlig prognose med standardkemoterapi
  • Patienten afviser intensiv kemoterapi
  • Sekundær AML efter tidligere sygdomsmodificerende behandling af klonal myeloid sygdom

Specifikke inklusionskriterier for patienter med recidiverende AML:

 • ≥ 55 år gammel med relaps af non-CBF AML eller ≥ 18 år og møder en af følgende kriterier:
  • Uegnet til intensiv kemoterapi
  • Relaps efter kemoterapi, monoterapi med HMA eller allogen stamcelletransplantation
  • Patienten afviser intensiv kemoterapi

Specifikke inklusionskriterier for patienter med refraktære AML:

 • Hverken opnået komplet eller partiel remission efter tidligere monoterapi med HMA eller induktionskemoterapi
Eksklusionskriterier
 • Akut promyelocyt leukæmi
 • Patienter med 4 eller flere AML relapser
 • Leukæmisk celleindhold i knoglemarv/perifært blod < 10%
 • Performance status > 3
 • Tidligere behandling med venetoclax for myeloid malignitet
 • AML patienter med CNS involvering
 • HIV infektion eller aktiv hepatitis B eller C virus infektion som ikke er under kontrol med antiviral-medicin
 • Kardiovaskulær sygdom NYHA klasse ≥ 2
 • Kronisk respiratorisk sygdom som kræver kontinuerlig iltbehandling
 • Systemisk ukontrolleret infektion, som kræver behandling
 • Ukontrolleret GVHD
 • Tidligere malign sygdom med undtagelse af tidligere malign sygdom, som er kurrativt behandlet
 • Kendt hypersensitivitet overfor venetoclax eller azacitidin
Behandling

75 mg/m2 azacitidin administreres subkutant dag 1-7 i serier af 28 dage

400 mg venetoclax administreres oralt dag 1-14 før komplet respons og dag 1-7 efter komplet respons i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

117 patienter

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

2020-005461-14

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter