LEAP-009

Sygdom Hoved-halskræft, Mundhulekræft, Næse- og bihulekræft, Strubekræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel LEAP-009
Lang titel Et fase 2, randomiseret, ublindet, tre-armet klinisk studie, som evaluerer sikkerhed og effektivitet af lenvatinib (E7080/MK-7902) i kombination med pembrolizumab (MK-3475) versus standard kemoterapi og lenvatinib monoterapi hos deltagere med recidiverende/metastatisk hoved/hals planocellulær carcinom, som har haft progression efter platin-baseret behandling og immunterapi (PD-1/PD-L1-hæmmere).
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effektivitet af lenvatinib i kombination med pembrolizumab versus standard kemoterapi, og samtidigt vurdere sikkerhed og effektivitet af lenvatinib monoterapi hos deltagere med recidiverende/metastatisk hoved/hals planocellulær carcinom (HNSCC).

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet, tre-armet fase 2 studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Responsvarighed
 • Antal deltagere, som oplevede én eller flere bivirkninger
 • Antal deltagere, som ophørte med forsøgsmedicin pga bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret recidiverende eller metastatisk HNSCC i cavum oris, oropharynx, hypopharynx og/eller larynx som er vurderet ikke kurabel med lokale behandlinger
 • Sygdomsprogression under eller efter platin-baseret behandling
 • Sygdomsprogression under eller efter behandling med et monoklonalt antistof mod PD-1/PD-L1
 • Billeddiagnostik foretaget før inklusion i studiet med evidens for sygdomsprogression
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1 vurderet af blindet uafhængig central review (BICR). Tumor læssioner placeret i et tidligere bestrålet område betragtes som målbare, hvis der har været progression i disse
 • Performance status 0-1
 • Adækvat kontrolleret blodtryk med eller uden antihypertensiv medicin
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Carcinom i nasopharynx, spytkirtler, ukendt primær tumor eller anden histologi end planocellulær carcinom i primær tumor
 • Egnet til lokal behandling med kurativt sigte
 • Forventet levetid < 3 måneder, og/eller hurtigt progredierende sygdom
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis, som krævede systemisk steroidbehandling, eller pågående pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion med behov for systemisk behandling
 • Diagnosticeret immundefekt eller modtager kronisk systemisk steroidbehandling eller anden form for immunsupprimerende medicin inden for 7 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Kendt CNS metastaser eller carcinomatøs meningitis
 • Kendt anden malign sygdom, som progredierer eller har krævet aktiv systemisk behandling inden for de seneste 3 år
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Allogen vævs- eller organtransplantation
 • Kendt med HIV
 • Anamnese med hepatitis B eller kendt aktiv hepatitis C
 • Anamnese med hypersensitivitet eller kontraindikationer over for nogen af indholdsstofferne i de testede lægemidler
 • Præeksisterende ≥ grad 3 gastrointestinal eller non-gastointestinal fistel
 • Anamnese med gastrointestinal tilstand, som kan påvirke absorptionen af de testede lægemidler
 • Større kirurgisk indgreb inden for 3 uger op til første dosis forsøgslægemiddel
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inden for 12 måneder op til første dosis forsøgslægemiddel
 • Aktiv tuberkulose
 • Tidligere behandling med lenvatinib
 • Tidligere kemoterapi, targeteret behandling eller strålebehandling inden for 2 uger op til studiets dag 1, eller har ikke kommet sig fra bivirkninger fra et tidligere administreret lægemiddel
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage
 • Tidligere behandlet med 4 eller flere systemiske regimer for recidiverende eller metastatisk sygdom
 • Samtidig eller tidligere deltagelse i et andet klinisk studie inden for 4 uger op til første dosis forsøgslægemiddel
 • Problemer med indtagelse af kapsler
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab + lenvatinib
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i 35 serier af 21 dage
20 mg lenvatinib administreres p.o. dagligt

Arm 2: Standard kemoterapi
Deltageren behandles med investigators valg af standard kemoterapi (docetaxel, paclitaxel, cetuximab eller capecitabin)

Arm 3: Lenvatinib monoterapi
24 mg lenvatinib administreres p.o. Dagligt

Planlagt antal patienter

Total: 400, heraf ca. 7 i Danmark

Startdato 2020-09-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000569-19

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04428151

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter