LESU

Sygdom Nyrekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel LESU
Lang titel Klinisk fase 3 forsøg med immun- og målrettede kombinationsbehandlinger, som 1. linje behandling af fremskreden nyrekræft (ccRCC)
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af pembrolizumab i kombination med belzutifan og lenvatinib, eller MK-1308A i kombination med lenvatinib, eller pemrolizumab i kombination med lenvatinib hos patienter med fremskreden clearcelle renalcellekarcinom (ccRCC)

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, kontrolleret, parallel-gruppe, multicenter, åbent fase III studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. RECIST 1.1
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate jf. RECIST 1.1
 • Responsvarighed jf. RECIST 1.1
 • Bivirkninger
 • Antal deltagere som afslutter forsøget grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ikke-resektabel, lokalt fremskreden eller metastatisk ccRCC med clearcelle komponent 
 • Ikke tidligere har modtaget systemisk terapi for fremskreden ccRCC
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1. Læsioner i et tidligere strålebehandlet område antages som målbare, hvis progression er påvist i læsionen.
 • Tilgængeligt arkiveret tumorvæv eller villig til at få taget en ny tumorbiopsi
 • Karnofsky score (KPS) > 70%
 • Adækvat blodtryk med eller uden antihypertensiv medicin, defineret som BP ≤ 150/90 mmHg og uændret antihypertensiv behandling 1 uge op til randomisering
 • Adækvat organfunktion
 • Deltagere som får antiresorptiv behandling (inkl. bisfosfonat eller RANK-L inhibitor) skal have påbegyndt terapien mindst 2 uger før randomisering
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom, som har progredieret og krævet behandling inden for de seneste 3 år
 • Større operation (undtagen nefrektomi) inden for 4 uger op til randomisering
 • Aktive CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Tidligere strålebehandling inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen. Deltagere skal have kommet sig fuldstændig efter alle strålerelaterede bivirkninger og ikke kræve behandling med kortikosteroider.
 • Opfylder en af følgende:
  - Hypoksi defineret som pulsoximeter værdi <92% i hvile
  - Behov for intermitterende eller kronisk iltbehandling
 • Klinisk signifikant hjertesygdom inden for 12 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen, inkl. hjerteinssufficiens NYHA III eller IV, ustabil angina, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær sygdom, eller ukontrolleret arytmi
 • LVEF uden for normalområdet
 • Forlænget QT interval (>480 ms)
 • Modtaget kolonistimulerende faktorer (f.eks. G-CSF, GM-CSF eller rekombinant EPO) inden for 28 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom
 • Symptomatisk pleural effusion (fx hoste, dyspnø, pleuritiske brystsmerter) med undtagelse af patienter, som er klinisk stabile grundet behandling
 • Manglende evne til at indtage forsøgsmedicin per o.s. eller gastrointestinal sygdom der påvirker absorption af forsøgsmedicinen 
 • Eksisterende ≥ grad 3 gastrointestinal eller non-gastrointestinal fistel
 • Kendt immundefekt eller modtager steroidbehandling (dosis ækvivalent til over 10 mg prednison per dag) eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Urinprotein ≥1g/24h
 • Kendt psykiatrisk lidelse eller stofmisbrug som kan påvirke patientens evne til at overholde forsøgets retningslinjer
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Deltager i eller har deltaget i et andet forsøg inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anamnese med hypersensitivitet for forsøgsmedicinen
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år (behandling med tyroksin, insulin, kortikosteroider mod adrenal eller hypofyse insufficiens er tilladt)
 • Nuværende eller anamnese med noninfektiøs pneumonitis som har krævet behandling med steroider
 • Aktiv infektion der kræver systemisk behandling
 • Anamnese med HIV, hepatitis B eller hepatitis C
 • Radiologisk tegn på intratumoral kavitat, indkapsling eller invasion af større blodkar (risikoen for alvorlig blødning associeret med tumorsvind/nekrose som følge af lenvatinib terapi bør tages i betragtning)
 • Klinisk signfikant hæmaturi, hæmatemese eller hæmoptyse (> 2,5 mL) eller anamnese med signifikant blødning (f.eks. pulmonal blødning) inden for 3 måneder op til randomisering
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling

Arm A: Pembrolizumab + belzutifan + lenvatinib
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 6 uger (maks. 18 serier)

20 mg lenvatinib administreres p.o. én gang dagligt

120 mg belzutifan administreres p.o én gang dagligt

Arm B: MK-1308A (pembrolizumab med MK-1308) + lenvatinib
MK-1308A (25 mg MK-1308 og 400 mg pembrolizumab) administreres i.v. på dag 1 i serier af 6 uger (maks. 18 serier)

20 mg lenvatinib administreres p.o. én gang dagligt

Arm C: Pembrolizumab + lenvatinib
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 6 uger (maks. 18 serier)

20 mg lenvatinib administreres p.o. én gang dagligt

Planlagt antal patienter

1431 patienter i alt, heraf 22 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr: 2020-002216-52

Etisk komité: H-20067581

Sponsorprotokol: MK-6482-012

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter