LIBRETTO-432

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel LIBRETTO-432
Lang titel Et placebokontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret fase 3-forsøg med adjuverende selpercatinib efter definitiv lokoregional behandling hos deltagere med stadie IB-IIIA RET fusionspositiv NSCLC
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af adjuverende selpercatinib ved behandling af patienter med RET fusionspositiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Undersøgelsesdesign

Placebokontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Eventfri overlevelse i den primære analysepopulation
Sekundære endpoints
 • Eventfri overlevelse i den samlede population
 • Eventfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review (BICR)
 • Absolut overlevelse
 • Tid til spredning til CNS
 • Progressionsfri overlevelse ved næste behandlingslinje (PFS2)
 • Positiv prædiktiv værdi (PPV) af RET-test (lokal laboratorietest i forhold til central test)
 • Livskvalitet
 • Sikkerhed og bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret stadie IB, II eller IIIA NSCLC
 • Aktiverende RET genfusion i tumoren vurderet ved PCR eller NGS
 • Modtaget definitiv lokoregional, kurativt intenderet behandling (operation eller strålebehandling) for stadie IB, II eller IIIA NSCLC
  • Skal have gennemgået tilgængelig anticancer behandling (inklusiv kemoterapi eller durvalumab) eller ikke være egnet til at modtage det
 • Kommet sig fuldstændigt efter definitiv behandlng (operation eller strålebehandling) samt adjuverende behandling ved randomisering
  • Minimum tidsinterval mellem afslutning af definitiv behandling og randomisering er:
   • 4 uger ved operation
   • 6 uger ved strålebehandling
   • Afslutning af strålebehandling defineres som datoen for seneste strålingsfraktion
  • Minimum 2 uger mellem sidste dosis af anticancer behandling og randomisering
  • Maksimal tidsinterval tilladt mellem afslutning af definitiv terapi og randomisering er:
   • 10 uger hvis patienten ikke modtog kemoterapi
   • 26 uger hvis patienten modtag adjuverende kemoterapi
 • Performance status 0-1
 • Adækvat hæmatologisk, hepatisk og renal funktion
Eksklusionskriterier
 • Andre onkogene driver mutationer for NSCLC (fx ALK fusion eller aktiverende EGFR-mutation)
 • Bevis for småcellet lungekræft
 • Klinisk eller radiologisk tegn på recidiv eller progression efter definitiv behandling
 • Kendt eller formodet interstitiel fibrose eller intersitiel lungesygdom eller anamnese med (non-infektiøs) pneumonitis, som kræver steroider
 • Klinisk signifikant aktiv kardiovaskulær sygdom eller anamnese med myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsmedicin eller forlænget QT-interval > 470 msek
  • Deltagere med pacemaker kan deltage uanset QT-interval
 • Kendt ukontrolleret HIV-infektion
 • Kendt aktiv hepatitis B eller C
 • Aktiv ukontrolleret systemisk bakteriel, viral eller svampeinfektion, som kræver behandling eller alvorlig samtidig sygdom, såsom hypertension eller diabetes, til trods for optimal behandling
 • Større operation inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Klinisk signifikant aktiv malabsorptionssyndrom eller anden lidelse, der kan påvirke den gastrointestinale absorption af forsøgsmedicin
 • Anden malign sygdom undtagen non-melanom hudkræft, carcinoma in situ i cervix, anden in situ kræft eller malign sygdom diagnosticeret ≥ 2 år før forsøgsstart og som ikke længere er aktiv
 • Kendt hypersensitivitet overfor selpercatinib eller dets hjælpestoffer
 • Tidligere behandling med en selektiv RET-inhibitor (fx selpercatinib eller pralsetinib)
 • Konkomitant behandling med medicin, der vides at forlænge QT-intervallet
 • Nuværende deltagelse i et andet klinisk forsøg, der involverer forsøgsmedicin
 • Deltaget i et andet klinisk forsøg med forsøgsmedicin inden for de seneste 30 dage
 • Toksicitet ˃ grad 1 efter tidligere behandling (undtagen alopeci eller grad 2 neuropati)
Behandling

Arm A
160 mg (patientvægt ≥ 50 kg) eller 120 mg (patientvægt < 50 kg) selpercatinib administreres per os 2 gange dagligt i serier af 28 dage

Arm B
Placebo administreres per os 2 gange dagligt i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt ca. 85 patienter, heraf 2 i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04819100

EudraCT: 2020-005191-35 

Andet protokol ID: J2G-MC-JZJX

Diverse

Sponsor: Eli Lilly and Company

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-01-07
Resumé for patienter