LiveLung

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel LiveLung
Lang titel Værdien af ældremedicinsk vurdering, behandling og opfølgning på livskvalitet, overlevelse, fysisk funktionsniveau og behov for ikke planlagte indlæggelser hos stereotaktisk strålebehandlede patienter diagnosticeret med lokal ikke-småcellet lungekræft – et dansk multicenter lodtrækningsstudie
Overordnede formål

At undersøge, om en ældremedicinsk vurdering og evt. behandling kan være med til at påvirke livskvalitet, fysisk funktionsniveau, overlevelse og antallet af ikke-planlagte indlæggelser hos patienter med lokal ikke-småcellet lungekræft, der skal modtage stereotaktisk strålebehandling (SBRT)

Undersøgelsesdesign

Nationalt, randomiseret forsøg

Primære endpoints
 • Livskvalitet 12 måneder efter opstart af SBRT
Sekundære endpoints
 • Livskvalitet 3, 6 og 9 måneder efter opstart af SBRT
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomsspecifik overlevelse
 • Fysisk funktionalitet
 • Behov for ikke-planlagt indlæggelse
Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret ikke-småcellet lungekræft
 • ≥ 70 år gammel
 • Sygdomsstadie T1-3N0M0
 • Vurderet inoperabel, for skrøbelig til operation grundet alder og/eller co-morbiditet eller patienten nægter operation og derfor er kandidat til SBRT
Eksklusionskriterier
 • Anden samtidig malign sygdom
 • Højere sygdomsstadie end nævnt under inklusion
Behandling

Arm 1:
Standard stereotaktisk strålebehandling alene

Arm 2:
Standard stereotaktisk strålebehandling samt Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) inden for 14 dage efter opstart af stereotaktisk strålebehandling
CGA består af tests til identifikation af medicinske, funktionsmæssige, psykiske/kognitive og sociale problemer. Testresultater vil ligge til grunde for en evt. behandlingsplan

Planlagt antal patienter

Ca. 130 patienter (ca. halvdelen får CGA)

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter