BRUIN CLL-322

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Småcellet lymfocytært lymfom 

Fase Fase 3
Kort titel BRUIN CLL-322
Lang titel Et åbent, randomiseret fase 3-forsøg til undersøgelse af pirtobrutinib med fast varighed (LOXO-305) plus venetoclax og rituximab versus venetoclax og rituximab hos patienter med tidligere behandlet kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom (BRUIN CLL-322)
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effekt af pirtobrutinib (LOXO-305) kombineret med venetoclax og rituximab versus venetoclax og rituximab alene hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom (CLL/SLL)

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. iwCLL
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
 • Absolut overlevelse
 • Tid til næste behandling
 • Event-fri overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Bivirkninger
 • Tid til forværring af CLL/SLL-relaterede symptomer
 • Tid til forværring af fysisk funktion
Inklusionskriterier
 • Verificeret behandlingskrævende CLL/SLL (for detaljer se protokol)
 • Tidligere behandling med minimum 1 behandlingslinje, der må inkludere BTK-inhibitor. Intet maksimum antal tidligere behandlinger
 • Kendt 17p deletion
 • Adækvat organfunktion
 • Performance status 0-2
 • Tidligere behandling med udvaskningsperiode:
  • Targetteret agent: minimum 5 halveringstider eller 14 dage (hvad end, der er kortest)
  • Cytotoksisk kemoterapi, strålebehandling eller terapeutiske monoklonale antistoffer: minimum 28 dage
  • Palliativ strålebehandling med begrænset strålefelt: minimum 7 dage
 • Toksicitet fra tidligere behandling ≤ grad 1 eller baseline (undtagen alopeci)
 • I stand til at sluge oral medicin
Eksklusionskriterier
 • Kendt eller formodet Richter’s transformation til diffust storcellet B-celle lymfom, prolymfocyt leukæmi eller Hodgkin lymfom
 • Kendt eller formodet anamnese med CNS involvering
 • Større blødning under tidligere behandling med BTK-inhibitor
 • Nuværende behandling med > 20 mg prednison eller ækvivalent per dag
 • Patienter, der kræver behandling med antikoagulerende midler (warfarin eller anden vitamin K antagonist)
 • Nuværende behandling med stærk CYP3A4 inhibitor eller inducer
 • Tidligere behandling med venetoclax eller anden BCL2 inhibitor
 • Nuværende behandlingen med anden forsøgsmedicin eller anden anticancer terapi (undtagen hormonbehandling)
 • Aktiv anden malign sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Større operation inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anamnese med anden signifikant sygdom, der kan påvirke resultatet af forsøget
 • Allogen eller autolog stamcelletransplantation eller CAR-T terapi inden for de seneste 60 dage
 • Aktiv ukontrolleret autoimmun cytopeni, som ikke er stabiliseret med medicin minimum 4 uger op til inklusion
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Forlænget QT-interval
 • Aktiv hepatitis B eller hepatitis C infektion
 • Kendt aktiv CMV eller HIV infektion
 • Aktiv ukontrolleret bakterie, virus, svampe eller parasit infektion
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til randomisering
 • Kendt hypersensitivitet over rituximab, venetoclax, pirtobrutinib eller et af deres hjælpestoffer
 • Klinisk signifikant malabsoprtions syndrom eller andre forhold, der påvirker gastrointestinal absorption af forsøgsmedicinen
Behandling

Gruppe A
200 mg pirtobrutinib administreres p.o.. én gang dagligt
20-400 mg venetoclax administreres p.o. én gang dagligt fra dag 1, serie 4
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1, serie 1 á 28 dage herefter 500 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serier á 28 dage (i alt 6 serier)

Gruppe B
20-400 mg venetoclax administreres p.o. én gang dagligt
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1, serie 2 á 28 dage herefter 500 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serier á 28 dage (i alt 6 serier)

Planlagt antal patienter

Ca. 600 patienter i alt, heraf 6 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2021-000043-49

Clinicaltrials.gov: NCT04965493

Diverse

Sponsor: Loxo Oncology, Inc.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-05-16
Resumé for patienter