Bruin MCL-321

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 3
Kort titel Bruin MCL-321
Lang titel Et åbent, randomiseret fase 3 forsøg til undersøgelse af LOXO-305 versus investigators valg af BTK-hæmmer hos patienter med tidligere behandlet BTK-hæmmer-naivt mantle celle lymfom (BRUIN-MCL-321)
Overordnede formål

At undersøge effekten og sikkerheden af LOXO-305 hos patienter med tidligere behandlet BTK-hæmmer-naivt mantle celle lymfom (MCL)

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Event-fri overlevelse
 • Tid til ophør af behandling
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse ved efterfølgende behandlingslinje (PFS2)
 • Bivirkninger 
Inklusionskriterier
 • Lokalt verificeret diagnose af MCL med overekspression af cyclin D1 med minimum en B-celle markør og/eller t(11;14) vist ved cytogenetik, FISH eller PCR
 • Tidligere behandlet med minimum en linje af systemisk behandling for MCL
 • Minimum en radiologisk målbar sygdomslæsion, nodal læsion (> 1,5 cm på den lange akse) eller ekstra-nodal læsion (> 1 cm på den lange akse), som ikke tidligere er bestrålet
 • Radiologisk og/eller histologisk dokumenteret sygdomsprogression på den seneste behandlingslinje eller recidiv før inklusion i forsøget
 • Performance status 0 – 2
 • Adækvat organfunktion
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Nuværende mistanke om eller bekræftet aktiv CNS involvering med MCL, eller tidligere CNS involvering
 • Tidligere behandling med godkendt eller eksperimentel BTK-hæmmer
 • Større operation inden for 4 uger op til randomisering
 • Anamnase med blødningsdiatese
 • Anamnese med apopleksi eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til randomisering
 • Anamnese med allogen eller autolog stamcelletransplantation eller kimærisk antigen receptor-modificeret T-celle (CAR-T) terapi inden for 60 dage op til randomisering
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Forlænget QT interval (QTcF) > 470 msec
 • Kendt HIV infektion
 • Kendt aktiv hepatitis B eller C infektion
 • Kendt aktiv cytomegalovirus infektion
 • Klinisk signifikant aktiv malabsorption eller andre tilstande som kan påvirke gastrointestinal absorption af forsøgsmedicinen
 • Klinisk signifikant ukontrolleret systemisk infektion eller anden tilstand som ifølge investigators vurdering gør patienten uegnet til sikker deltagelse i forsøget
 • Anamnese med anden malign sygdom medmindre denne har været i remission i minimum 2 år. In situ carcinoma som ikke kræver behandling og ikke-metastatisk bryst eller prostatacancer hvor hormonbehandling fortsættes som standardbehandling tillades
 • Nuværende behandling med stærk cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) hæmmere eller inducere og/eller stærke P-gp hæmmere
 • Steroidbehandling med anti-neoplastisk formål inden for 7 dage op til opstart af forsøgsmedicinen
 • Patienter som kræver terapeutisk antikoagulerende behandling med warfarin eller andre vitamin K-antagonister
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til randomisering
 • Kendt hypersensitivitet overfor LOXO-305
Behandling

Arm A: Loxo-305

200 mg Loxo-305 administreres oralt 1 x dagligt i serier af 28 dage

Arm B: BTK-hæmmer (i Danmark bruges kun ibrutinib)

560 mg ibrutinib administreres oralt 1 x dagligt i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

i alt 500 patienter, 10 patienter i Danmark

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

2020-004553-72

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter