Loxo-RET-18036

Sygdom Hjernetumor
Sygdom, yderligere informationer

Hjernetumorer og solide tumorer

Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Loxo-RET-18036
Lang titel Et fase 1 og 2 studie af den orale RET-inhibitor LOXO-292 til pædiatriske patienter med fremskreden RET-muteret solid tumor eller hjernetumor.
Overordnede formål

I fase 1 at bestemme den anbefalede fase 2 dosis (RP2D) af Selpercatinib (=LOXO-292=Loxo-RET-18036), samt i fase 2 at fastlægge behandlingsrespons.

Undersøgelsesdesign

Et åbent, multicenter, enkelt-arm, dosiseskalerende fase 1 og 2 studie til fastlæggelse af sikkerhed, farmakokinetik og -dynamik af Selpercatinib hos børn med RET-muteret solid tumor eller hjernetumor for hvem der ikke eksisterer anden veletableret behandling.

Primære endpoints

Fase 1: Sikkerhed og dosis-limiterende toksicitet (DLTs) af selpercatinib.

Fase 2: Behandlingseffekt målt ved den samlede responserate (komplet eller partielt respons).

Sekundære endpoints

I fase 1:

 • Serum farmakokinetik af selpercatinib.
 • Fastlægge den maksimalt tolerable dosis der vil blive anvendt i fase 2.
 • Response rate.

I fase 2:

 • Varighed af respons, progressionsfri overlevelse samt overlevelsesraten.
 • Sikkerhed og tolerabilitet: Forekomst af toksiske dødsfald samt andre bivirkninger og klinisk betydende abnorme laboratorieværdier.
 • Farmakokinetik af selpercatinib.
 • Post-operativ stadieinddeling og frie marginer hos patienter der efter selpercatinib får radikal kirurgi.
Inklusionskriterier
 • Recidiveret eller behandlingsresistent RET-muteret solid tumor eller hjernetumor (CNS). RET-mutation kan være påvist i tumor eller ved blodprøve (cirkulerende DNA) og hvor der ikke foreligger anden veletableret behandling. Der indgår 4 kohorte-typer ((a) RET-muteret solid tumor; (b) RET-muteret medullært tyreoideacarcinom; (c) RET-muteret CNS-tumor; (d) tumorer med RET-mutation alene påvist ved cirkulerende DNA eller ikke-akkrediterede analyser).
 • Alder ≥12 år og ≤21 år.
 • Patienter med CNS-tumor skal have været neurologisk stabile i mindst 7 dage og ikke fået steroid i denne periode.
 • Karnofsky eller Lansky score ≥50.
 • Ingen betydende toksicitet efter tidligere behandling (se protokol).
 • Sikker svangerskabsprofylakse.
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger.
 • Alvorlig hjertesygdom (se protokol).
 • Aktiv betydende infektion.
 • Tidligere RET-inhibitor behandling.
 • Malabsorption, der kan forhindre sufficient optagelse af Selpercatinib fra tarm.
 • Graviditet eller amning.
Behandling

Fase 1: Daglig peroral Selpercatinib i eskalerende doser med en start dosis der svarer til den legemsoverfladejusterede standarddosis for voksne (600 mg x2 dagligt). Dosiseskalering (se protokol) sker indtil dosislimiterende organtoksicitet (se protokol) optræder. Ved hvert dosisniveau behandles 3-6 patienter.

Fase 2: Den maksimalt tolerable perorale Selpercatinib dosis (2x dagligt) fra fase 1 anvendes i fase 2.

Vedligeholdelsesbehandling med daglig peroral Selpercatinib kan fortsætte så længe det vurderes at patienten har gavn af det og så længe studiet er åbent eller Selpercatinib er markedsført (se protokol).

Planlagt antal patienter

Maksimalt 15 patienter i hver fase 1 kohorte (a-d). I fase 2 indgår 10-20 patienter i kohorte a og b; samt maksimalt 60 patienter i hele fase 2.

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Deltagende afdelinger

I alt forventes 25 afdelinger

Protokolnr

Protokol version: LOXO-RET-18036 (J2G-OX-JZJJ)

EudraCT nummer: 2019-000212-28

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-05-19
Resumé for patienter