Loxo-TRK-15003 (SCOUT)

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Hjernetumor, Signalvejs-targeteret behandling
Stadie Ukendt stadie
Risikogruppe

Avanceret solid tumor eller hjernetumor

Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Loxo-TRK-15003 (SCOUT)
Lang titel Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet
Overordnede formål

At fastlægge sikkerhed, herunder dosis-limiterende toksicitet, hos børn med avanceret solid tumor eller primær tumor i centralnervesystemet der bærer TRK-mutationer

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1/2, dosiseskalerings, enkelt-stof studie

Primære endpoints
 • Fase 1: Sikkerhed og tolerabilitet, herunder dosis limiterende toksicitet
 • Fase 2: Responsrate, herunder komplet eller partielts respons hos patienter med NTRK1, NTRK2, eller NTRK3 (NTRK]) fusion
Sekundære endpoints
 • Fase 1: Farmakokinetik
 • Fase 1: Maksimalt tolerable dosis
 • Fase 1: Biomarkører relateret til respons
 • Fase 1: Livskvalitet
 • Fase 2: Sikkerhed og tolerabilitet for larotrectinib
 • Fase 2: Operabilitet efter behandling med larotrectinib
 • Fase 2: Responsrate
 • Fase 2: Overlevelse
Inklusionskriterier
 • Alder 0-21 år
 • I fase 1: Lokalt fremskredet eller metastatisk solid tumor eller primær CNS tumor, der har recidiveret, progredieret eller været resistant overfor tilgængelig behandling og hvor anden behandlingsmulighed ikke eksisterer og hvor tumor er NTRK-fusions positiv (gælder ikke patienter med infantilt fibrosarkom, kongenit mesoblastisk nefrom eller sekretorisk brystcancer hvis de har ETV6 mutation).
 • Patienter med infantilt fibrosarkom, hvor der ellers kun kan tilbydes mutilerende kirurgi for at opnå komplet remission
 • I fase 2: Patienter med behandslingsrefraktær primær CNS tumor eller cerebral metastase, såfremt de er neurologisk stabile
 • Karnofsky eller Lansky score ≥50
 • Ingen akut toksicitet fra tidligere kemoterapi samt aktuel normal organfunktion (se protokol for specifikationer).
 • Visse tidligere behandlinger eskluderer (se protokol for specifikationer)
Eksklusionskriterier
 • Kirurgi mindre end 2 uger før inklusion
 • Alvorlig hjertesygdom (se protokol) samt ukontrolleret systemisk infektion
 • Tarmsygdom der kompromitterer absorption af larotrectinib
 • Tidligere TRK targeteret behandling med mindre denne blev seponeret pga. intolerance
 • Graviditet, amning og manglende brug af sikker prævention
Behandling

Larotrectinib p.o. 2 gange dagligt i den dosis (mg/m2), der blev fastlægges i fase 1. Behandlingen gives i serier af 28 dage.
Patienter, der oplever grad 3-4 bivirkninger pauserer behandling i op til 28 dage. Hvis bivirkninger persisterer mere end 21 dage, tages patienten af studiet, med mindre der er tydelig objektivt tumorrespons. Hvis bivirkninger tolkes som værende relateret til larotectinib-dosis, kan patienten starte en ny 28 dages serie på et lavere dosisniveau (se protokol).

Anden medicinsk behandling kan gives med mindre den formodes at ville påvirke leveromsætningen af larotrectinib (se protokol).

Planlagt antal patienter
 • Fase 1: 36, der evt. kan udvides med yderligere 18
 • Fase 2: 30, der evt. kan udvides med yderligere 20
Startdato 2018-11-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-003498-16

Clinicaltrials.gov nr.: NCT02637687

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter