LUCAS Protokollen

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Kort titel LUCAS Protokollen
Lang titel Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose?
Overordnede formål
 • At undersøge hvorvidt en række biomarkører i blod kan forudsige tid til sygdomsprogression og død hos patienter med lungecancer, der modtager onkologisk behandling
 • Man ønsker at undersøge mikroRNA ekspressionsprofiler, gen og SNPsprofiler samt protein ekspressionsprofiler.
Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, longitudinelt observations studie.

Primære endpoints
 • Tid til død
Sekundære endpoints
 • Tid til sygdomsprogression
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret small cell lung cancer (SCLC) og
  non-small cell lung cancer (NSCLC)
 • Visiteret til onkologisk behandling, og som er fundet egnede hertil
Behandling

Blodprøver, som tages sammen med andre (rutine) blodprøver som del af behandlingen på afdelingen.

 • Blodprøve før 1. behandling
 • Blodprøve før 2. behandling
 • Blodprøve ved første evalueringsundersøgelse
 • Blodprøve ved hver evalueringsundersøgelse indtil sygdomsprogression
Planlagt antal patienter

Patienter visiteret til behandling på Onkologisk Afd. R, Herlev Hospital, i alt 1.000 på 2 år (med mulighed for forlængelse og udvidelse til andre centre).

Startdato 2012-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

Videnskabs Etisk Komite nr.: H-2-2011-147

Herlev KFE nr: LU 1124.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter