LYM1002

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel LYM1002
Lang titel Fase 1b forsøg med MALT1-hæmmeren JNJ-67856633 i kombination med Ibrutinib mod tilbagevendende eller behandlingsresistent B-celle non-Hodgkin lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi.
Overordnede formål

At undersøge effekt og bivirkninger af kombinationsbehandling med JNJ-67856633 og ibrutinib mod B-celle non-Hodgkin lymfom eller kronisk lymfatisk leukæmi.

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1b studie

Primære endpoints
 • Andel af patienter med dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Andel af patienter med alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Plasmakoncentration af JNJ-67856633 og ibrutinib
 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
 • Absolut response
 • Væsentlig respons rate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret sygdom (resistent/refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom eller kronisk lymfatisk leukæmi) som kræver behandling
 • Performancestatus 0 eller 1
 • Laboratorieværdier inden for følgende grænser:
  - Hæmoglobin ≥ 8 g/dL
  - Blodplader ≥ 75.000/mm3 (≥ 50.000/mm3 for deltagere med dokumenteret knoglemarvsinvolvering)
  - Absolut neutrofil count ≥ 750/mm3
  - AST og ALT ≤ 3 x ULN eller ˂ 4 x ULN hvis deltageren har dokumenteret leverinvolvering
  - Serum total bilirubin ˂ 1,5 x ULN
  - Estimeret glomerulær filtrationsrate ≥ 40 mL/min.
 • Kardiologiske vurderer indenfor bestemte grænser vurderet ved EKG
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Villig og i stand til at følge forsøgets retningslinjer
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt CNS involvering
 • Tidligere behandling med JNJ-67856633 eller anden MALT1 inhibitor associeret med sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 3 måneder før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation inden for 6 måneder, tegn på graft-versus-host sygdom (GvHD) eller kræver immunosupprimerende terapi for GvHD inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere kemoterapi, målrettet terapi, immunterapi, stråleterapi (undtagen palliativ strålebehandling mod begrænsede områder) inden for 2 uger op til administrering af forsøgsmedicinen
 • Tidligere terapi med BTK inhibitor, hvor behandlingen stoppede grundet sygdomsprogression under behandlingen eller lav tolerance af BTK inhibitoren
 • Tidligere CAR-T celle terapi eller T-celle antistoffer inden for 4 uger op til administrering af forsøgsmedicinen. Toksiciteter fra behandlingen skal være forbedret til Grad 1 eller baseline ved første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere behandling med anden forsøgsmedicin inden for 2 uger eller 5 halveringstider før administrering af forsøgsmedicinen i dette forsøg
 • Toksiciteter fra tidligere anti-cancer terapier større end Grad 2 (undtagen alopxi, vitiligo og perifer neuropati)
 • Langtidsbehandling med kortikosteroider (˃10 mg daglig prednisone ækvivalent) (se protokol for undtagelser)
 • Kendt hypersensitivitet over for ibrutinib, JNJ-67856633 eller nogle af dets hjælpestoffer
 • Anamnese med klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til forsøgsstart
 • Klinisk signifikant pulmonal komprimering, der kræver oxygen-supplement
 • Abnormale koagulationsværdier
 • Aktiv levercirrhose (Child Pugh klasse B eller C)
 • Ude af stand til at sluge forsøgsmedicinen eller malabsorptionssyndrom, sygdom der påvirker gastrointenstinal funktion, resektion af maven eller tyndtarmen, symptomatisk inflammatoriske tarmsygdom eller colitis ulcerosa, eller tarmobstruktion
 • Tegn på aktiv infektion, der kræver systemisk anti-infektiøs behandling inden for 7 dage før første dosis af forsøgsmedicin
 • HIV-positiv
 • Aktiv eller kronisk hepatitis B eller C
 • Klinisk signifikant traume eller større operation inden for 28 dage før opstart af forsøgsmedicin
 • Anden alvorlig medicinsk eller psykisk lidelse, der kan påvirke patientens evne til at overholde forsøgets retningslinjer eller som kan påvirke forsøgets resultater
 • Kræver anden behandling som ikke er tilladt under forsøget
 • Modtaget en levende vaccine inden for 1 måned før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Aktiv autoimmun sygdom inden for 12 måneder, som kræver systemisk immunsupprimerende medicin
 • Anden malign diagnose inden for det seneste år (undtagen planocellulær eller basalcelle hudkarcinom, in situ karcinom i cervix eller maligniteter, som er erklæret kureret eller har minimal risiko for tilbagefald)
Behandling

JNJ-67856633 administreres per o.s. 1-2 gange dagligt i serier af 21 dage

420 mg eller 560 mg ibrutinib administreres per o.s. én gang dagligt i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 80, heraf 10 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2021-000191-12

Clinicaltrials.gov: NCT04876092 

Diverse

Sponsor: Janssen Research & Development

Primær investigator Rigshospitalet