M18-868

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Sygdom, yderligere informationer

c-Met overekspression og negativ EGFR (wildtype)

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel M18-868
Lang titel Et randomiseret, ublindet, multicenter fase 3 forsøg der sammenligner virkningen af telisotuzumab vedotin (ABBV-399) med docetaxel hos forsøgsdeltagere med fremskreden ikke-småcellet lungekræft som har en overeksponering af proteinet c-Met og negativ EGFR (Wildtype)
Overordnede formål

At undersøge om effekten af telisotuzumab vedotin er bedre end effekten af docetaxel som behandling til patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft, som har overeksponering af proteinet c-Met og negativ EGFR (Wildtype)

Undersøgelsesdesign

Åbent, kontrolleret, randomiseret, multicenter fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. uafhængig central review (ICR)
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate jf. uafhængig central review (ICR)
 • Tid til forværring af hoste, smerter og dyspnø
 • Tid til forværring af fysisk funktion
 • Ændring i livskvalitet
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
Inklusionskriterier
 • Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med overekspression af c-Met
 • Tilgængelig arkiveret eller frisk tumorvævsprøve
 • Adækvat knoglemarvs-, nyre- og leverfunktion
 • Histologisk verificeret ikke-planocellulært NSCLC, som er fremskreden eller metastatisk
 • Kendt EGFR aktiverende mutation (aktive mutationer i andre gener er også tilladt)
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Modtaget maksimalt én tidligere linje med systemisk cytotoksisk kemoterapi for lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom
 • Progression på minimum én tidligere behandlingslinje for lokalt fremskreden/metastatisk NSCLC
 • Kandidat til behandling med docetaxel
Eksklusionskriterier
 • Adeno-planocellulær histologi
 • Tidligere behandling med c-Met-målrettede antistoffer, telisotuzumab vedotin, eller antistof-drug konjugater målrettet c-Met eller bestående af monomethylauristatin E
 • Tidligere behandling med docetaxel
 • CNS-metastaser (medmindre de er behandlede, asymptomatiske og stabile, og der ikke er tegn på progression minimum 2 uger inden opstart af forsøgsbehandling)
 • Anamnese med anden malign sygdom undtagen:
  • Malign sygdom behandlet med kurativ sigte og uden aktiv sygdom inden for de seneste 2 år
  • Adækvat behandlet non-melanom hudkræft eller lentigo maligna uden tegn på sygdom
  • Adækvat behandlet carcinoma in situ uden tegn på sygdom
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, organiseret pneumoni, lægemiddel-induceret pneumonitis, eller idiopatisk pneumonitis, eller tegn på aktiv pneumonitis på screenings CT scanning (anamnese med stråleinduceret pneumonitis i stråleområdet er tilladt)
 • Bivirkninger ≥ grad 2 fra tidligere anticancer behandling (undtagen alopeci og anæmi)
 • Større operation inden for 21 dage op til første dosis af telisotuzumab vedontin
 • Kendt HIV-infektion
 • Aktiv hepatitis B virusinfektion
 • Aktiv hepatitis C virusinfektion
 • Ukontrolleret autoimmunsygdom
 • Kendt aktiv, alvorlig respiratorisk SARS-CoV-2 infektion
 • Anden klinisk signifikant sygdom eller lidelse (se protokol for deltaljer)
 • Anamnese med større immunreaktion overfor enhver IgG-indeholdende agent
 • Hypersensitivitet over for docetaxel eller polysorbate 80
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Strålebehandling som ikke involverer lungerne inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Behandling med systemisk cytotoksisk kemoterapi, små molekyler målrettede agenter, monoklonale antistoffer, antistof-drug konjugater, radioimmunokonjugater eller T-celle eller andre cellebaserede terapier inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Strålebehandling mod lungerne inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen 
 
Behandling
Eksperimentel arm
1,9 mg/kg telisotuzumab vedotin administreres i.v. på dag 1 i serier á 14 dage
 
Kontrol arm 
75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage
Planlagt antal patienter

I alt 698 patienter 

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Protokolnr

EudraCT: 2021-001811-94

Clinicaltrials.gov: NCT04928846

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter