M22-132

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel M22-132
Lang titel Et fase 1b/2, åbent forsøg, der undersøger sikkerhed og tolerance af epcoritamab i kombination med anti-neoplastisk behandling hos patienter med Non-Hodgkin lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerance og effekt af epcoritamab i kombination med andre anti-neoplastiske behandlinger hos patienter med B-celle Non-Hodgkin lymfom

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, fase 1b/2 forsøg

Primære endpoints
 • Dosis-limiterende toksiciteter (DLTs)
Sekundære endpoints
 • Bedste absolutte respons
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Komplet respons
 • Tid til respons
 • Tid til næste anti-lymfom behandling
 • Minimal residualsygdom negativitet
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med én af følgende:
  • (Arm 1, 2, 3 og 4) Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) med histologisk verificeret CD20+ sygdom og én af følgende:
   • DLBCL, ikke yderligere specificeret
   • Høj-malign B-celle lymfom med MYC og BCL-2 og/eller BCL6 translokation
   • Follikulær lymfom grad 3b
  • (Arm 5) Follikulær lymfom (FL) med histologisk verificeret CD20 + grad 1-3a og ingen tegn på histologisk transformation til aggressivt lymfom ved seneste tumor biopsi
  • (Arm 6, 7) Mantelcelle lymfom (MCL) med histologisk verificeret CD20+ sygdom ved seneste tumor biopsi med overekspression af cyklin D1 associeret med relevante markører eller med t(11;14) vurderet ved flowcytometri, FISH eller PCR
 • Performance status 0-2 (undtagen arm 6 og 7, hvor performance status skal være 0-1)
 • Én eller flere målbare sygdomssites:
  • PET-positive læsioner på PET/CT scanning
  • Minimum én målbar nodal læsion (lang akse ≥ 1,5 cm) eller ≥ 1 målbar ekstra-nodal læsion (lang akse ≥ 1 cm) på CT eller MR scanning 
 • Adækvat hæmatologisk, lever og nyrefunktion
 • Forventet restlevetid > 3 måneder
 • Er egnet til at modtage subkutan injektion
 • Tilgængelig frisk eller arkiveret tumorvæv
Eksklusionskriterier
 • Diagnosticeret med høj-malign B-celle lymfom eller anden dobbel-/trippel-hit lymfom (med anden histologi end DLBCL)
 • Tidligere behandling med epcoritamab eller andet bispecifikt antistof mod CD3 eller CD20
 • Toksicitet fra tidligere anticancer behandling > grad 2
 • Primær CNS-tumor eller kendt CNS-involvering
 • Anamnase med alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion overfor anti-CD20 monoklonale antistoffer eller kendt allergi eller intolerance overfor komponenter i epcoritamab eller andre forsøgsmedicin
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 3 måneder op til screening
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Klinisk signifikant leversygdom
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Anamnese med HIV
 • Aktiv infektion som kræver intravenøst behandling inden for 2 uger op til inklusion
 • Neuropati > grad 1
 • Aktiv tuberkulose eller afsluttet behandling for aktiv tuberkulose inden for de sidste 12 måneder
Behandling

Arm 1
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-12 i serier á 28 dage
Lenalidomid administreres per o.s. på dag 1-21 i 12 serier á 28 dage 

Arm 2
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-24 i serier á 28 dage
Lenalidomid administreres per o.s. på dag 1-21 i 24 serier á 28 dage 
Ibrutinib administreres per o.s. dagligt i 24 serier á 28 dage 

Arm 3
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8 og15 i serie 1-4 og på dag 1 i serie 5-8 i serier á 21 dage 
Polatuzumab, rituximab, cyclophosphamid og doxorubicin administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage 
Prednison adminisreres per o.s. på dag 1-5 i 6 serier á 21 dage 

Arm 4
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-12 i serier á 28 dage
CC-99282 administreres per o.s. dagligt på dag 1-14 i 12 serier á 28 dage 

Arm 5
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-12 i serier á 28 dage
CC-99282 administreres per o.s. dagligt på dag 1-14 i 12 serier á 28 dage

Arm 6a
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-24 i serier á 28 dage
Ibrutinib administreres per o.s. dagligt i serier á 28 dage

Arm 6b
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-24 i serier á 28 dage
Ibrutinib og venetoclax administreres per o.s. dagligt i serier á 28 dage

Arm 7
Epcoritamab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-3 og på dag 1 i serie 4-24 i serier á 28 dage
Ibrutinib og venetoclax administreres per o.s. dagligt i 24 serier á 28 dage 

Planlagt antal patienter

Ca. 394 patienter 

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-005725-24

Clinicaltrials.gov: NCT05283720

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter