MajesTEC-3

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel MajesTEC-3
Lang titel Et randomiseret fase-3 forsøg, der sammenligner teclistamab i kombination med daratumumab SC (kaldet Tec-Dara) med daratumumab SC, pomalidomid og dexamethason (kaldet DPd) eller daratumumab SC, bortezomib og dexamethason (kaldet DVd) hos forsøgsdeltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet af teclistamab-daratumumab (Tec-Dara) med daratumumab subkutant i kombination med pomalidomid og dexamethason (DPd) eller daratumumab subkutant i kombination med bortezomib og dexamethason hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign
 • Et randomiseret, ublindet fase 3 studie
Primære endpoints
 •  Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut respons
 • Meget god partiel respons (VGPR) 
 • Komplet respons
 • Minimal restsygdom (MRD) negativitet
 • Progressionsfri overlevelse på næste behandlingslinje
 • Absolut overlevelse
 • Tid til næste behandling
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel-antistoffer til teclistamab og daratumumab
 • Tid til forværring af symptomer
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret myelomatose jf. IMWG kriterier
 • Målbar sygdom ved screening defineret som:
  • serum M-protein ≥ 0,5 g/dL eller
  • urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer eller
  • serum immunoglobulin frie lette kæder ≥ 10 mg/dL og unormal serum immunoglobulin kappa/lambda ratio
 • Tidligere modtaget 1 til 3 behandlingslinjer, inkl. proteasom inhibitorer (PI) og lenalidomid. En patient som tidligere kun har modtaget 1 behandlingslinje skal være lenalidomid refraktær. Stabil sygdom eller progression på eller inden for 60 dage siden seneste lenalidomid dosis givet som vedligeholdelsesbehandling møder dette kriterie
 • Dokumenteret progression
 • Performance status 0-2
 • Adækvat laboratorieværdier
Eksklusionskriterier
 • Kontraindikationer, hypersensitivitet eller intolerance overfor forsøgsmedicin
 • Modtaget behandling rettet mod B-celle modning antigen (BCMA) 
 • Sygdom som betragtes refraktær til anti-CD38 monoklonale antistoffer jf. IMWG kriterier
 • Modtaget en kumuleret dosis af korticosteroid svarende til ≥ 140 mg prednisolon inden for 14 dage op til randomisering
 • Modtaget levende svækkede vaccine inden for 4 uger op til randomisering
 • Plasmacelle leukæmi ved screening, Waldenstroms makroglobulinæmi, POEMS syndrom eller primær amyloid let-kæde amyloidose
 • Sygdom som betragtes refraktær til bortezonib jf. IMWG kritertier
 • Kontraindikation til DVd: grad 1 perifer neuropati med smerter eller grad ≥ 2 perifer neuropati
 • Modtaget stærk cytokrom P450 (CYP3A4) inducer inden for 5 halveringstider op til randomisering
Behandling

Arm A: Tec-Dara

Teclistamab administreres subkutant i serier af 28 dage

Daratumumab administreres subkutant i serier af 28 dage

Arm B: DPd eller DVd

 • DPd
  • Daratumumab administreres subkutant i serier af 28 dage
  • Pomalidomid administreres per os i serier af 28 dage
  • Dexamethason administreres per os eller intravenøst i serier af 28 dage
 • DVd
  • Daratumumab administreres subkutant i serier af 28 dage
  • Bortezonib administreres subkutant i serier af 28 dage
  • Dexamethason administreres per os eller intravenøst i serier af 28 dage
Planlagt antal patienter

i alt 560 patienter, heraf 18 i Danmark

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT05083169 og 2020-004742-11

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Resumé for patienter