MajesTEC-4

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 3
Kort titel MajesTEC-4
Lang titel Et fase 3-forsøg med teclistamab i kombination med lenalidomid versus lenalidomid alene hos deltagere med nydiagnosticeret myelomatose som vedligeholdelsesbehandling efter autolog stamcelletransplantation
Overordnede formål

At evaluere effekt og sikkerhed af at kombinere teclistamab og lenalidomid sammenlignet med lenalidomid alene som vedligeholdelsesbehandling efter autolog stamcelletransplantation hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Komplet respons eller bedre
 • Minimal restsygdom (MDR) negativitet
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse efter næste behandling (PFS2)
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret myelomatose jf. IMWG kriterier og modtaget induktionsbehandling +/- konsolidering
 • Modtaget maksimalt én tidligere behandlingslinje med minimum partial respons uden tegn på progression ved administration af første dosis af forsøgsbehandling
 • Ingen tegn på intolerance overfor den første dosis af lenalidomid
 • Modtaget højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation inden for 12 måneder op til opstart af induktionsbehandling og stamcelletransplantationen er gennemført inden for 6 måneder op til forsøgets start
 • Ingen tidligere vedligeholdelsesbehandling
 • Performance status 0-2
 • Kliniske laboratorieværdier inden for bestemte grænser
Eksklusionskriterier
 • Tidligere BCMA-målrettet behandling
 • Tidligere behandling med immunmodulerende terapi eller genmodificeret adoptiv celleterapi
 • Anamnese med allogen stamcelletransplantation eller tidligere organtransplantation med behov for immunosupprimerende behandling
 • Progression efter behandling for myelomatose før screening
 • Strålebehandling inden for 14 dage eller fokal strålebehandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Modtaget kumulativ dosis af kortikosteroider ækvivalent til ≥ 140 mg prednison inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Modtaget en levende, svækkede vaccine inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Myelodysplastisk syndrom eller anden aktiv malign sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Plasmacelle leukæmi, Waldenströms makroglobulinæmi, POEMS syndrom eller primær light chain amyloidose
 • CNS involvering eller kliniske symptomer på meningeal involvering
 • Apopleksi eller krampeanfald inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Kontraindikationer eller livstruende allergi, hypersensitivitet eller intolarance over for et af forsøgsmidlerne eller deres hjælpestoffer
 • HIV positiv
 • Hepatitis B og C infektion
 • Større opertion inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tilstedeværelse af én af følgende:
  • Hjerteinsufficiens NYHA klasse III eller IV
  • Myokardieinfarkt eller koronararterie bypass graft inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
  • Anamnese med klinisk signifikant ventrikulær arytmi eller uforklarlig synkope
  • Ukontrolleret hjertearytmi eller klinisk signifikante EKG abnormaliteter
Behandling

Eksperimentalarm: teclistamab + lenalidomid
Stigende doser af teclistamab administreres s.c. på dag 1, 3, 8, 15 og 22 i serie 1, dag 1, 8, 15 og 22 i serie 2, dag 1 og 15 i serie 3-26 og herefter hver 8. uge. Hver serie varer 28 dage.

10-15 mg lenalidomid administreres per o.s. dagligt

Kontrolarm: lenalidomid alene
10-15 mg lenalidomid administreres per o.s. dagligt

Planlagt antal patienter

Ca. 1020 patienter i alt, heraf ca. 40 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT: 2021-002531-27

Clinicaltrials.gov: NCT05243797

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-08-26
Resumé for patienter