MajesTEC-9

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel MajesTEC-9
Lang titel Et fase 3 randomiseret studie der sammenligner teclistamab monoterapi versus pomalidomid, bortezomib, dexamethason (PVd) eller carfilzomib, dexamethason (Kd) hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose (MajesTEC-9)
Overordnede formål

At sammenligne effekten af teclistamab monoterapi med kombinationsbehandling med pomalidomid, bortezomib og dexamethason (PVd) eller kombinationsbehandling med carfilzomib og dexamethason (Kd) hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut respons
 • Meget godt partiel respons (VGPR) eller bedre
 • Komplet respons eller bedre
 • Minimal restsygdom (MRD) negativitet
 • Varighed af respons
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse ved efterfølgende behandling (PFS2)
 • Absolut overlevelse
 • Antal patienter med bivirkninger
 • Antal patienter med alvorlige bivirkninger
 • Antal patienter med abnorme laboratorieresultater
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer
 • Livskvalitet
 • Tid til forværring af symptomer, funktion og generel livskvalitet
 • Progressionsfri overlevelse og respons hos patienter med molekulære høj-risiko faktorer 
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med myelomatose:
  • jf IMWG kriterier
  • målbar sygdom, defineret som:
   • serum M-ptotein ≥ 0,5 g/dL eller
   • urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer eller
   • serum immunoglobulin FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm serum immunoglobulin kappe/lambda FLC ratio
 • Modtaget 1-3 linjer anti-myelomatose behandling inklusiv minimum 2 sammenhængende serier med anti-CD38 monoklonale antistoffer og 2 sammenhængende serier med lenalidomid
 • Dokumenteret sygdomsprogression eller manglende behandlingsrespons ved seneste behandlingslinje
 • Performance status 0-2
 • Kliniske laboratorieværdier inden for definerede grænser senest 3 dage før første dosis af forsøgsmedicinen
Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget BCMA-targetteret behandling
 • Kontraindikationer eller livstruende allergier, hypersensitivitet eller intolerance overfor et af forsøgsmidlerne eller deres hjælpestoffer
 • Patienter må ikke modtage PVd som kontrolbehandling hvis én af følgende gælder:
  • Tidligere behandling med pomalidomid
  • Opfølger ikke kravene for bortezomib re-behandling
  • Kontraindikationer eller livstruende allergier, hypersensitivitet eller intolerance overfor pomalidomid eller bortezomib
  • Grad 1 perifer neuropati med smerter eller grad ≥ 2 perifer neuropati
  • Tidligere behandling med stærke CYP3A4 inducere inden for 5 halveringstider op til randomisering
 • Patienter må ikke modtage Kd som kontrolbehandling, hvis én af følgende gælder:
  • Tidligere behandling med carfilzomib
  • Ukontrolleret hypertension defineret som systolisk blodtryk > 159 mmHg eller diastolisk blodtryk > 99 mmHg på trods af optimal behandling
  • Grad 2 perifer neuropati med smerter eller grad ≥ 3 perifer neuropati
  • Kontraindikationer eller livstruende allergier, hypersensitivitet eller intolerance overfor carfilzomib
 • Intolerance overfor dexamethason
 • CNS-involvering eller kliniske tegn på meningeal involvering
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 4 uger op til randomisering
 • Plasmacelle leukæmi, Waldenströms makroglobulinæmi, POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og hudforandringer) eller primær amyloid let-kæde amyloidose
 • Myelodysplastisk syndrom eller anden aktiv malign sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Apopleksi cerebri eller TCI inden for 6 måneder op til randomisering
 • Tilstedeværelse af hjerteproblemer:
  • Ustabil angina eller hjertesvigt NYHA III-IV
  • Myokardieinfarkt eller koronararterie bypass operation inden for 6 måneder op til randomisering
  • Anamnese med klinisk signifikant ventrikulær arytmi eller uforklarlig synkope
  • Ukontrolleret hjertearytmi eller klinisk signifikant EKG-abnormalitet
  • LVEF < 40%
 • Større operation eller signifikant traumatisk skade inden for 2 uger op til randomisering, eller større operation planlagt inden for forsøgsperioden
 • Seropositiv for hepatitis B
 • Aktiv hepatitis C infektion
 • HIV-positiv (se protokol for detaljer)
 • Modtaget en maksimum kumulativ dosis af kortikosteroider ≥ 140 mg prednison eller ækvivalent inden for 14 dage op til randomisering
 • Anden sygdom, lidelse eller behandling, som ifølge investigator kan påvirke patientens risiko ved deltagelse i forsøget
Behandling

Eksperimentel arm: teclistamab
Teclistamab administreres s.c.

Kontrol arm: PVd- eller Kd-behandling
PVd-behandling:

Pomalidomid administreres per o.s.
Bortezomib administreres s.c.
Dexamethason administreres per o.s

ELLER Kd-behandling:

Carfilzomib administreres i.v.
Dexamethason administreres i.v. eller per o.s.

Planlagt antal patienter

590 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-000928-37
Clinicaltrials.gov: NCT05572515

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt