MASTER

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel MASTER
Lang titel Behandling med atorvastatin versus placebo i tillæg til standardbehandlingen til patienter med hormonfølsom brystkræft
Overordnede formål

At undersøge klinisk effekt af neo / adjuverende atorvastatin hos patienter med hormonfølsom brystkræft

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, to-armet randomiseret (1:1), multicenter, nationalt, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints

Invasiv sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Patologisk respons (kun patienter behandlet med neoadjuverende behandling)
 • Recidivfri overlevelse
 • Fjern-metastase-fri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed
 • Død som følge af hjertesygdom (cardiac death-free interval), her defineret som hjertesvigt, myokardieinfarkt, arytmi og pludselig uventet død
 • Komorbiditet udover hjertesygdom som opstår under follow-up fx diabetes mellitus
 • Patientrapporteret outcome
 • Ændring af cirkulerende lipid-associerede biomarkører (fx kolesterol, LDL, HDL, triglycerider) og sammenhængen med det kliniske respons på atorvastatin
 • Ændring i cirkulerende hormonbiomarkører (fx østrogen) og sammenhængen med det klinikse respons på atorvastatin
 • Baseline cirkulerende- og tumorbiomarkører som forudsiger klinisk respons på atorvastatin
Inklusionskriterier
 • Kvinde med primær, østrogenreceptor positiv brystkræft som er kandidat til (neo)adjuverende systemisk terapi eller har modtaget adjuverende endokrin terapi i ≤ 3 år
 • Alder ≥ 18 år
 • Performance status ≤ 2
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med ipsi- og / eller kontralateral brystkræft
 • Modtager allerede kolesterolsænkende behandling. Disse patienter kan blive en del af observationskohorten hvis de andre inklusion og eksklusionskriterier er opfyldt
 • Leversygdom med ALAT som er 3 x højere end øvre grænseværdi eller nyresygdom med kreatinin som er 3 x højere end øvre grænseværdi
 • Prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse, herunder hypothyroidisme, nedsat nyrefunktion, muskel- eller leversygdom eller alkoholforbrug med > 14 genstande/ uge og forhøjet kreatin kinase > 5 x øvre grænseværdi
 • Samtidig medicinering med potente CYP3A4-hæmmere, gemfibrozil, ciclosporin eller danazol
 • Tidligere allergisk reaktion til lægemidler som har biologisk eller kemisk sammensætning som atorvastatin
Behandling

Alle deltagere vil modtage standard (neo)adjuverende behandling ifølge regionale og nationale guidelines uafhængigt af randomisering i forsøget.

80 mg atorvastatin eller placebo administreres per os 1 gang dagligt i 2 år.

Forsøget består af 3 kohorter:
- Tidlig kohorte: randomisering før start af (neo)adjuverende behandling
- Sen kohorte: randomisering efter start af adjuverende behandling, men indenfor 3 år efter start af endokrin behandling
- Observationskohorte: ikke-randomiseret kohorte af patienter som allerede er på kolesterolsænkende medicin

Planlagt antal patienter

I alt 3360 patienter

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Bornholm Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-002508-42

Diverse

Sponsor: Aarhus Universitetshospital

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter