MBS8-101

Sygdom
Sygdom, yderligere informationer

Solide tumorer

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel MBS8-101
Lang titel Et åbent fase I-, multicenter-, dosiseskaleringsforsøg til fastlæggelse af sikkerhed og foreløbig virkning af MBS8(1V270) administreret intravenøst til kræftpatienter med fremskredne solide tumorer
Overordnede formål

At vurdere den optimale dosis af MBS8(1V270) til behandling af solide tumorer samt undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig effekt af MBS8(1V270)

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, fase 1 dosiseskaleringsforsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Dosis-limiterende toksiciteter
 • Sikkerhedsrelaterede biomarkører
Sekundære endpoints
 • Objektiv respons 
 • Progressionsfri overlevelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden og progredierende solid tumor uden tilgængelig standardbehandling eller hvor patienten nægter at modtage standardbehandling, og hvor eksperimentel immunoterapi vurderes som en mulig behandling
 • Tumor læsion er tilgængelig til biopsier
 • I stand til og villig til at overholde skemalagte besøg, behandlingsplan, laboratorieprøver og tumorbiopsier
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1. Tidligere bestrålede læsioner er målbare hvis efterfølgende progression kan dokumenteres
 • Performance status 0-1
 • Adækvat knoglemarvs-, kardiopulmonal, renal og hepatisk funktion
Eksklusionskriterier
 • Biologisk-, hormonbehandling, anti-neoplastisk kemoterapi eller strålebehandling inden for 4 uger op til screening (6 uger kræves for nitrosourea eller mitomycin) undtagen medicin med halveringstid ˂ 5,5 dage
 • Metastatisk sygdom, der involverer større luftveje eller blodkar, eller centralt lokaliserede større tumormasser i mediastinum, der ligger tæt på større luftveje og hvor tumornekrose kan medføre perforation eller alvorlig blødning. Primær eller metastatisk intestinal sygdom in situ hvor tumornekrose kan medføre gastrointestinal perforation
 • Brug af forsøgsmedicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af MBS8(1V270) (hvad end der er kortest)
 • Større operation inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med anden primær malign sygdom, undtagen:
  • Malign sygdom behandlet med kurativt sigte og uden aktiv sygdom inden for 2 år op til første dosis af MBS8(1V270)
  • Adækvat behandlet non-invasiv basal hudcancer eller pladecellekarcinom i huden
  • Adækvat behandlet livmoderhalskræft ˂ stadie 1B
 • Behandling med systemiske immunosupprimerende medicin (inklusiv men ikke begrænset til kortikosteroider (˃ 10 mg prednison per dag eller ækvivalent, undtagen topiske eller inhalerede kortikosteroider), cyklofosfamid, azatioprin, methotrexat, talidomid, anti-IL-6 receptor midler eller anti-TNFα midler) inden for 2 uger op til initiering af forsøget, eller formodet behov for behandling med systemiske immunosupprimerende medicin i løbet af forsøget
 • Androgen deprivationsbehandling såsom LHRH eller GnRH agonister inden for 2 uger op til initiering af forsøgsbehandling
 • Nuværende bivirkninger og immunrelaterede bivirkninger ≥ grad 2 fra tidligere behandlinger undtagen vitiligo, kontrolleret atopi, begrænset psoriasis, stabil neuropati grad 2, hårtab og stabil endokrinopati med hormonterapi
 • Anden konkomitant ukontrolleret sygdom inkl. men ikke begrænset til aktiv infektion (såsom hepatitis B eller C), HIV, immun dysfunktion (såsom autoimmun sygdom), psykiatrisk lidelse (såsom depression eller selvmordstendens) eller sociale forhold, der kan påvirke eller begrænse forsøget
 • Anamnese med eller nuværende immunologisk-medieret sygdom, inkl. men ikke begrænset til myastenia gravis, myositis, autoimmun hepatitis, systemisk lupus eryhematosus, reumatoid arthrit, multipel sklerose, inflammatorisk tarmsygdom, antifosfolipid antistof syndrom, Wegener granulomatose, Sjögrens syndrom eller Guillain-Barré syndrom
 • Klinisk signifikant hjertesygdom, inkl.:
  • Kendt hjerteinsufficiens NYHA grad III eller IV
  • Myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til underskrevet samtykke
  • Ustabil angina inden for 6 måneder op til underskrevet samtykke
 • Anamnese med alvorlige allergiske episoder
 • Kendt hypersensitivitet over for komponenter af MBS8(1V270)
 • Anamnese med ukontrollerede krampeanfald på trods af medicinsk behandling
 • Anamnese med klinisk signifikant koagulations- eller blødningssygdom eller –abnormalitet
 • Abnorme eller klinisk signifikant koagulationsparametre
 • Anamnese med eller nuværende bevis for forhold, terapi eller laboratorie abnormaliteter, der kan påvirke resultatet af forsøget, forstyrre patientens evne til at deltage i hele forsøget, gøre administrering af forsøgsmedicinen farlig, eller gøre det svært at kontrollere bivirkninger så det ikke er i bedste hensigt for patienten at deltage i forsøget
 • Autoimmun sygdom, der kræver immunmodulerende behandling (˃ 10 mg prednison per dag eller ækvivalent, undtagen topiske eller inhalerede steroider) inden for de 2 år op til første dosis af MBS8(1V270)
Behandling

Stigende doser af MBS8(1V270) administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i hver serie efterfulgt af 21 dages behandlingspause

Planlagt antal patienter

Del 1: ca. 22-45 patienter
Del 2: Op til 24 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04855435

Diverse

Sponsor: MonTa Biosciences ApS

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter