MERLIN

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Follikulært lymfom 

Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 2
Kort titel MERLIN
Lang titel Fase II multicenter klinisk forsøg: mosunetuzumab ved tidlig tilbagefald af follikulært lymfom i de nordiske lande (NLG-FL6/ML43841/ MERLIN)
Overordnede formål

At undersøge effektivitet af mosunetuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær follikulært lymfom som har fået 1. linje behandling

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Komplet responsrate
 • Absolut responsrate
 • Varighed af respons
 • Tid til ny lymfom-behandling
 • Progressionsfri overlevelse per type af 1. linje behandling
 • Progressionsfri overlevelse per FDG-PET-CT responsgruppe
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Histologi ved relaps eller progression efter eller under forsøgsbehandling
 • Transformationsrate til aggressivt lymfom
 • Ressourceforbrug i løbet af behandlingen
 • Livskvalitet 
Inklusionskriterier
 • Follikulært lymfom grad 1-3a med relaps eller progression inden for 24 måneder efter opstart af 1. linje behandling eller refraktær til 1. linje behandling, mere specifikt:
  • Dokumenteret nuværende relaps eller progression af follikulært lymfom inden for 24 måneder efter opstart af 1. linje behandling inkluderende et monospecifikt anti-CD20 antistof
  • Nuværende mangel på respons til 1. linje behandling, fx ingen objektiv respons eller dokumenteret progression inden for 6 måneder efter minimum 4 serier monoterapi med et monospecifikt anti-CD20 antistof eller efter minimum 3 serier med et monospecifikt anti-CD20 antistof kombineret med kemoterapi, små molekyle-hæmmere eller immunmodulerende agenter såsom lenalidomid
  • Modtaget én tidligere behandlingslinje med systemisk terapi
  • Patienter kan have haft en periode med observation før initiering af 1. linje behandling
  • Patienter må gerne tidligere have modtaget lokaliseret strålebehandling
 • Minimum én to-dimensional målbar læsion med længste diameter > 15 mm
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Modtaget 2 eller flere tidligere behandlingslinjer
 • Grad 3b follikulært lymfom
 • CD20-negativ lymfom
 • CNS involvering (nuværende eller tidligere)
 • Nedsat knoglemarvsfunktion medmindre det skyldes lymfom
 • Nedsat organfunktion som ikke skyldes lymfom
 • Alvorlig hjertesygdom: hjerteinsufficiens NYHA klasse III-IV, myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder, ustabil angina pectoris og/eller ustabil arytmi
 • Anamnese med medicinsk induceret leverskade, kronisk aktiv hepatitis B eller C, alkoholisk leversygdom, primær biliær cirrose, nuværende ekstra-hepatisk obstruktion grundet kolelitiasis, levercirrose eller portal hypertension
 • Aktiv alvorlig infektion
 • Hepatitis B eller hepatitis C virus infektion
 • Kendt eller formodet kronisk Epstein-Barr virus infektion
 • Modtaget systemisk immunsupprimerende medicin inden for 2 uger op til første dosis af mosunetuzumab
 • Administration af levende vaccine inden for 4 uger op til første dosis af mosunetuzumab eller behov for levende vaccine i løbet af forsøgsperioden
 • Anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaktisk readktion overfor kimeriske, humane eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteriner
 • Kendt eller formodet hæmofagocytisk syndrom
 • Tidligere allogen hæmatopoeitisk stamcelletransplantation
 • Anden samtidig alvorlig medicinsk lidelse eller formodet overlevelse < 5 år grundet andre årsager end lymfom
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 3 år (se protokol for undtagelser)
 • Psykisk sygdom eller demens som gør patienten ude af stand til at give informeret samtykke og/eller overholde forsøgets retningslinjer
 • HIV positiv
Behandling

Mosunetuzumab administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 og herefter på dag 1 i serier á 21 dage (maksimalt 17 serier)

Planlagt antal patienter

80 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-500100-21-01

Clinicaltrials.gov: NCT05849857

Andre protokol ID: NLG-FL6 og ML43841

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter