MK-1308A-008

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel MK-1308A-008
Lang titel Et forsøg hvor MK-1308A (quavonlimab og pembrolizumab) sammenlignes med andre behandlinger til patienter med en bestemt type tyk- og endetarmskræft (høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch repair-defekt)
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed af behandling med MK-1308A kombineret med pembrolizumab sammenlignet med andre behandlinger til patienter med tyk- og endetarmskræft med høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch repair-defekt

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate jf. blindet uafhængig central review (BICR)
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons jf. BICR
 • Progressionsfri overlevelse jf. BICR
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
 • Objektiv responsrate jf. investigator
 • Varighed af respons jf. investigator
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Antal patienter som ophører forsøgsbehandling grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret stadie IV kolorektal adenokarcinom
 • Lokalt verificeret høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch-repair defekt
 • Forventet restlevetid ≥ 3 måneder
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Arkiveret tumorvævsprøve (inden for 5 år før screening) eller ny tumorvævsprøve som ikke tidligere er blevet bestrålet
 • Adækvat organfunktion
 • Performance status 0-1

Kohorte A:

 • Tidligere behandling for sygdommen og radiologisk verificeret progression under eller efter afsluttet standardbehandling eller tåler ikke standardbehandling (for detaljer se protokol)

Kohorte B:

 • Ingen tidligere kemoterapi eller immunterapi for denne sygdom
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling målrettet en anden stimulerende eller co-inhibitorisk T-celle receptor
 • Tidligere modtaget systemisk anticancer behandling inklusiv forsøgsbehandling inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen i dette studie
 • Ikke kommet sig tilstrækkeligt efter tidligere operation, og/eller har komplikationer fra tidligere operation
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til forsøgets start. Patienten skal have kommet sig tilstrækkeligt efter alle strålerelaterede bivirkninger, ikke kræve kortikosteroider, og ikke har haft strålepneumonitis. 1-uges udvaskning er tilladt ved palliativ strålebehandling for non-CNS sygdom
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Nuværende deltagelse i eller deltaget i et andet studie med forsøgsmedicin eller et forsøgsapparat inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin i dette studie
 • Immundefekt eller modtager kronisk systemisk steroidbehandling (dosis > 10 mg daglig prednison eller ækvivalent) eller anden immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anden kendt malign sygdom med progression eller som har krævet aktiv behandling inden for de seneste 2 år
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller karcinomatøs meningitis
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ grad 3) over for pembrolizumab, quavonlimab, favezelimab, vibostolimab, MK-4830, og/eller et af deres indholdsstoffer
 • Aktiv autoimmunsygdom med behov for systemisk behandling inden for de seneste 2 år. Erstatningsterapi anses ikke som systemisk behandling og er tilladt
 • Anamnese med (non-infektiøs) pneumonitis med behov for steroidbehandling eller nuværende pneumonitis
 • Anamnese med akut eller kronisk pankreatitis
 • Neuromuskulær sygdom associeret med forhøjet kreatinin kinase
 • Urinprotein ≥ 1 gram/24 timer
 • Aktiv infektion med behov for systemisk behandling (fx tuberkulose, kendt viral eller bakteriel infektion)
 • Anamnese med HIV infektion
 • Samtidig aktiv hepatitis B eller hepatitis C virus infektion
 • Klinisk signikant hjertesygdom, inklusiv ustabil angina, akut myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen, eller hjerteinsufficiens NYHA klasse III-IV. Medicinsk kontrollerede arytmier tillades
 • Nuværende eller progredierende pleura-, perikadieeksudat eller ascites med behov for drænage eller diuretisk behandling inden for 2 uger op til randomisering
 • Anamnese med eller nuværende anden sygdom, behandling eller laboratorie abnormaliteter som kan påvirke forsøgets resultater, påvirke patients evne til at fuldføre forsøget, eller som betyder at det ikke er i bedste interesse for patienten at deltage i forsøget
 • Kendt psykisk sygdom eller stofmisbrug som kan påvirke patients evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Tidligere allogen vævs/solid organtransplantation
Behandling

Arm A
400 mg pembrolizumab administreres i.v. hver 6. uge

Arm B
MK-1308A (400 mg/25 mg pembrolizumab/quavonlimab) administreres i.v. hver 6. uge

Arm C
MK-4280A (200 mg/800 mg pembrolizumab/favezelimab) administreres i.v. hver 3. uge

Arm D
MK-7684A (200 mg/200 mg pembrolizumab/vibostolimab) administreres i.v. hver 3. uge

Arm E
200 mg pembrolizumab administreres i.v. hver 3. uge
800 mg MK-4830 administreres i.v. hver 3. uge

Planlagt antal patienter

I alt 320 patienter, heraf 14 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-005114-18

Clinicaltrials.gov: NCT04895722

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-11-30
Resumé for patienter