MK-3475-04A Keymaker

Sygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Urinrørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel MK-3475-04A Keymaker
Lang titel Klinisk fase 1/2 forsøg med eksperimentel behandling til patienter med kræft i blæren eller urinvejene (urothelial kræft) med spredning til omkringliggende væv eller andre organer, som ikke har responderet tilstrækkelig på tidligere behandling (delforsøg 04A)
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af MK-2140 (zilovertamab vedotin) som behandling til patienter med lokal avanceret eller metastatisk urothelial karcinom

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1/2 forsøg

Primære endpoints
 • Antal patienter med minimum én bivirkning
 • Antal patienter som ophører med behandlingen grundet bivirkninger
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokal avanceret/inoperabel eller metastatisk urothelial karcinom i nyrebækkenet, urinlederen, blæren eller urinrøret
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • PD-1/L1 refraktær lokal avanceret eller metastatisk urothelial karcinom, som opfylder én af følgende:
  • Sygdomsprogression under eller efter behandling med anti-PD-1/L1 monoklonal antistof (mAb) for lokal avanceret/inoperabel eller metastatisk urothelial karcinom administreret som monoterapi eller i kombination med andre checkpoint inhibitorer eller andre behandlinger
  • Recidiv under eller efter behandling med en anti-PD-1/L1 mAb mod muskelinvasiv urothelial karcinom administreret som monoterapi
 • Tilgængelig arkiveret tumorvæv eller ny biopsi af en tumor læsion, som ikke tidligere har været bestrålet, og som er anvendelig til biomarkør evaluering
 • Performance status 0-1
 • Bedring af bivirkninger fra seneste behandling til grad 1 eller mindre (undtagen alopeci). Hvis patienter har fået en større operation eller strålebehandling > 30 Gy, skal de have kommet sig tilstrækkeligt fra eventuelle bivirkninger (≤ grad 1) og/eller komplikationer
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Anden kendt non-urothelial malign sygdom med progression eller som har krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år op til inklusion
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller meningeal karcinomatose
 • Kendt hypersensitivitet overfor aktive substanser eller et af hjælpestofferne inklusiv tidligere klinisk signifikant hypersensitiv reaktion ved behandling med pembrolizumab eller forsøgsmedicin, som anvendes i dette forsøg
 • Tidligere modtaget systemisk anticancer terapi inklusiv forsøgsmedicin inden for 4 uger op til inklusion
 • Aktiv infektion, der kræver systemisk behandling
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen. Patienter skal have kommet sig tilstrækkeligt fra alle stråle-relaterede bivirkninger, ikke have behov for kortikosteroider og ikke have strålepneumonitis
 • Større operation inden for 3 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Modtaget levende eller levende, svækkede vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Nuværende eller tidligere deltagelse i et anden forsøg med forsøgsmedicin eller anvendelse af et forsøgsapparat inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med HIV
 • Anamnese med hepatitis B eller kendt hepatitis C virus infektion
 • Anamnese med eller nuværende tegn på enhver lidelse, behandling eller laboratorie abnormalitet, som kan påvirke resultatet af forsøget, påvirke patientens evne til at deltage i hele forsøgsperioden eller som ikke er i bedste intereses for patienten
 • Tidligere allogen vævstransplantation eller solid organtransplantation
Behandling

2 mg/kg MK-2140 administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 40 patienter, heraf op til 4 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2020-004544-28

Clinicaltrials.gov: NCT05562830

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme LLC, MSD Danmark ApS

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-09-01
Resumé for patienter