MK-6482 vs Everolimus

Sygdom Nyrekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel MK-6482 vs Everolimus
Lang titel Forsøg med MK-6482 sammenlignet med everolimus til deltagere med udvikling i fremskreden nyrekræft efter behandling med målrettet terapi
Overordnede formål

At sammenligne MK-6482 med everolimus ift. absolut overlevelse samt progressionsfri overlevelse jf. RECIST 1.1

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Bivirkninger
 • Antal deltagere, som afbryder studiet pga. bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Selvvurderede sygdomssymptomer
Inklusionskriterier
 • Ikke-resektabel, lokal fremskreden eller metastatisk clear celle renalt karcinom (RCC)
 • Sygdomsprogression under eller efter systemisk behandling for lokal fremskreden eller metastatisk RCC med både PD-1/L1 checkpointinhibitor og en VEGF-TKI i sekvens eller i kombination
 • Har ikke modtaget tidligere behandling med mere end 3 forskellige systemiske regimer for lokal fremskreden eller metastatisk RCC
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt anden malign sugdom, som har progredieret eller krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år
 • Kendt CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Klinisk alvorlig hjertesygdom inklusiv ustabil angina pectoris, AMI inden for de seneste 6 måneder eller hjertesvigt NYHA III-IV
 • Dårligt kontrolleret hypertension defineret som systolisk BT > 150 mmHg og/eller diastolisk BT > 90 mmHG
 • Moderat til svær leverpåvirkning (Child-Pugh B eller C)
 • Kan ikke indtage medicin p.o. eller har en gastrointestinal lidelse, som kan hindre absorption af medicin administreret p.o.
 • Kendt overfølsomhed eller allergi over for de aktive farmaceutiske indholdsstoffer i de undersøgte lægemidler
 • Tidligere modtaget behandling med MK-6482 eller en anden hypoksi inducerende faktor 2a (HIF-2a inhibitor)
 • Tidligere modtaget behandling med everolimus eller noget andet specifikt eller selektivt target for TORC1/PI3K eller AKT inhibitor for fremskreden sygdom
 • Tidligere modtaget systemisk anticancer antistof (inklusive forsøgslægemidler) inden for 4 uger op til randomiseringen
 • Tidligere modtaget strålebehandling inden for 2 uger op til randomiseringen
 • Større kirurgisk indgreb inden for 3 uger op til randomiseringen
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til randomiseringen
 • I behandling med en stærk eller en moderat CYP3A4 inhibitor eller inducer, som ikke kan pauseres under studiet
 • Samtidig deltagelse i et andet studie med et forsøgslægemiddel
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Aktiv tuberkulose
 • Diagnosticeret immundefekt eller i behandling med systemisk steroid eller andre immunsupprimerende lægemidler inden for 7 dage op til randomiseringen
 • Kendt med HIV
 • Kendt med hepatitis B eller aktiv hepatitis C infektion
Behandling

Arm A: MK-6482
120 mg MK-6482 administreres p.o. dagligt

Arm B: Everolimus
10 mg everolimus p.o. dagligt

Planlagt antal patienter

Total: 736

Startdato 2020-08-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-003444-72

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04195750

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01